Facebook Like

Język

EUROREGION

Doradztwo zawodowe2018

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Na rok szkolny 2018/2019

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

im.M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Branżowej / Zawodowej.

I. Podstawy prawne opracowania systemu.

1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). m.in. SYSTEM OŚWIATY zapewnia PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW DO WYBORU ZAWODU I KIERUNKU KSZTAŁCENIA.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.).m.in. dyrektorzy mają obowiązek określenia w statucie szkoły tzw. WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114). m.in w szkole doradztwem zawodowym może zajmować się, poza pedagogiem i psychologiem, również SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY. Określa ono ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO oraz WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO KWALIFIKACJI.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.). zostały w nim określone m.in. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228) na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). m.in. zapis, że w każdej szkole powinna być wyznaczona OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 532). m.in. w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, DYREKTOR SZKOŁY WYZNACZA NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCĘ KLASY LUB SPECJALISTĘ PLANUJĄCEGO I REALIZUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w świetle w/w dokumentów: to również ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU oraz PLANOWANIEM KSZTAŁCENIA I KARIERY ZAWODOWEJ prowadzone przez NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I SPECJALISTÓW (a zatem nie tylko przez specjalistów doradców zawodowych).

8 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). m.in. ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO zostały uwzględnione jako odrębne w ramach działalności dydaktycznej szkoły, niezależne od zajęć służących wsparciu w planowaniu kariery zawodowej, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. ZAJĘCIA te są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.

9 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). m.in. ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO są realizowane w oparciu o PROGRAM przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia, dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. PROGRAM zawiera m.in informacje o zawodach, kwalifikacjach, możliwościach ich uzyskania.

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U z 2017 r nr 0, poz.703). m.in. w zakresu doradztwa zawodowego (szkoła podstawowa: klasa VII – 10 godzin w roku, klasa VIII – 10 godzin w roku; liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia: minimum 10 godzin w całym cyklu nauczania.

II. Założenia programu:

1 Stworzenie jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczniów oraz specyfikę typów szkół, systemowej koncepcji orientacji zawodowej rozumianej jako ogół działań dydaktyczno-wychowawczych skierowanych do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i szkoły zawodowej/branżowej.

2 Kształtowanie u uczniów proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji.

3 Pomoc uczniom w samopoznaniu, w kształtowaniu pozytywnej motywacji do nauki, zdobywaniu informacji o możliwościach edukacji, zawodach i rynku pracy.

4 Pomoc rodzicom w poznawaniu własnego dziecka, wspieranie w pełnieniu roli doradcy dziecka, w zdobywaniu informacji o rodzajach szkół oraz o instytucjach, które udzielają pomocy w planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia i kariery zawodowej.

5 Pomoc nauczycielom szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego oraz wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udostępnianie im materiałów do prowadzenia zajęć z klasą, pomoc w zdobywaniu informacji o instytucjach świadczących pomoc z zakresu doradztwa zawodowego.

III. Cele główne:

1 Wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań oraz pasji – klasy I-III.

2 Poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji – klasy IV-VI.

3 Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji – klasy VII-VIII.

4 Przygotowanie uczniów do planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz własnego rozwoju - szkoła zawodowa / branżowa.

5 Przygotowanie rodziców do pełnienia roli doradców i osób wspierających swoje dzieci w procesie planowania i podejmowania decyzji edukacyjnych oraz związanych z wyborem zawodu.

6 Pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym oraz wspomaganiem uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

 IV. Cele szczegółowe:

Uczniowie:

1 klasy I-III:

- opisują swoje zainteresowania i wskazują, w jaki sposób może je rozwijać

- prezentują swoje zainteresowania na forum klasy

- podają przykłady różnorodnych zainteresowań

- odgrywają różne role zawodowe w zabawie

- podają nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu

- uzasadniają potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności

- wskazują treści, których lubią się uczyć

- klasy IV-VI:

- określają własne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia

- wskazują swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w życiu

- wymieniają różne grupy zawodów

- opisują, czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka

- podają przykłady czynników wpływających na wybory edukacyjne i zawodowe

- wskazują na różne sposoby zdobywania wiedzy

- samodzielnie docierają do informacji i korzystają z różnych źródeł wiedzy

klasy VII-VIII:

- rozpoznają własne zasoby: zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia w kontekście wyboru szkoły i zawodu

- dokonują syntezy przydatnych informacji o sobie w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej

- rozpoznają własne ograniczenia i uwzględniają je w planowaniu kariery edukacyjno - zawodowej

- wyszukują i analizują informacje na temat zawodów

- wyjaśniają zjawiska i trendy pojawiające się na współczesnym rynku pracy

- analizują oferty szkolnictwa ponadpodstawowego korzystając z dostępnych źródeł

- analizują kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych zasobów

- planują ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

- podejmują decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu dorosłych

Szkoła zawodowa / branżowa:

- poznawanie siebie

- autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do poziomu kształcenia

- poznawanie zawodów

- analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy

- indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu

- udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej

- pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego

- pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego

- przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków

- kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji dalszej nauki

Rodzice:

- Posiadają wiedzę na temat organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego działającego w szkole

- Są zaangażowani w udzielanie pomocy i wsparcia w procesie planowania i realizowania kariery edukacyjno-zawodowej ucznia

- Są przygotowani do pełnienia roli doradców dziecka

- Wiedzą, gdzie szukać pomocy dla dzieci z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, decyzyjnymi, intelektualnymi

- Znają ofertę edukacyjną szkół i placówek następnego etapu edukacyjnego

Nauczyciele:

- Podkreślają w treściach przedmiotowych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego

- Dbają o nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów, podczas realizacji podstawy programowej nauczanego przedmiotu

- Realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego (poznawanie siebie, umiejętność współpracy w zespole, umiejętności dobrej komunikacji, autoprezentacja) na godzinach wychowawczych

- Diagnozują potrzeby i zasoby uczniów

- Rozwijają zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia uczniów

- Wspierają rodziców w procesie doradczym

- Angażują przedstawicieli współpracujących instytucji i zakładów pracy w działania doradcze szkoły

- Znają ofertę edukacyjną szkół następnego etapu edukacyjnego i zasady rekrutacji do nich

V Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ:

- dyrektor szkoły

- koordynator wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

- doradca zawodowy realizujący program doradztwa zawodowego

- pedagog szkolny i inni specjaliści zatrudnieni w szkole

- wychowawcy klas

- nauczyciele przedmiotów

- wychowawcy grup wychowawczych

- nauczyciele bibliotekarze

Ewaluacja wewnętrzna

Proponowane techniki analizy jakościowej programu to:

- analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć)

- karty działań

- analiza wytworów uczniów

- ankiety dla uczniów kl. VII dotyczące realizacji programu w roku szkolnym 2018/2019

- obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji uczniów

 Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

Czas realizacji

1

Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego: zapotrzebowanie na informacje dotyczące kariery zawodowej, zapotrzebowanie na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Dokonanie diagnozy podczas zajęć z doradcą zawodowym w ramach godzin z wychowawcą a także na spotkaniu z rodzicami.

Doradca zawodowy, Wychowawca klas.

Wrzesień 2018

 

2

Zebranie informacyjne z rodzicami.

Poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Doradczym.

Wychowawcy klas.

Wrzesień 2018

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

1

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

 

Opracowanie i zgromadzenie informacji oraz materiałów dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uaktualnienie danych o szkołach. Zgromadzenie informacji na temat zawodów. Udostępnienie materiałów diagnostycznych oraz scenariuszy zajęć. Prowadzenie punktu konsultacyjnego

Doradca zawodowy. Pracownik biblioteki. Psycholog. Pedagog.

Październik- czerwiec 2018/2019

 

Obszar 3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Lp

Opis działania

Sposób realizacji

Odbiorca

Osoba odpowiedzialna

Czas realizacji

1

Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie siebie: swoich predyspozycji, uzdolnień oraz innych zasobów.

Uczestnictwo uczniów na zajęciach lekcji wychowawczej

- Co lubię i co umiem robić.

- Jak ze sobą rozmawiać.

- Poznajemy zawody.

Kl 6 l

Wychowawca

Rok szkolny 2018/2019

Zajęcia grupowe:

- Podstawowe umiejętności społeczne – asertywność.

- Jak osiągnąć sukces? Charakterystyka człowieka przedsiębiorczego.

Kl I BŻ

Wychowawca

Cały rok szkolny

Lekcja w-f : Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Lekcja wychowawcza: Zawód może być pasją. Prezentujemy swoje talenty i pasje.

Kl 8 LS

Nauczyciel w-f,

Wychowawca

Cały rok szkolny.

Sem. I

Lekcja wychowawcza: Aktywizowanie uczniów do pracy – integracja grupy. Prawa i obowiązki.

Kim chcę zostać? Określenie predyspozycji zawodowych.

Rola pracy w życiu człowieka – rozumienie własnych zainteresowań.

Preorientacja zawodowa – wybór kierunku kształcenia.

Lekcja wychowawcza, zajęcia dydaktyczne : Samoocena – informacje ważne dla projektowania przyszłości.

Rola autorytetu w życiu człowieka. Moje cele i drogi do ich realizacji.

Lekcja wychowawcza ,wych.fiz.: Zainteresowania i zdolności – poznajemy zawody.

Lekcja wychowawcza, biologia, wych.fiz.: Zdrowie ważne przy wyborze zawodu – higiena psychiczna i fizyczna.

Kl.3 GL

Wychowawca , Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca , Nauczyciele.

Wrzesień 2018

 

Styczeń 2018

 

Luty 2019

 

 

Maj 2019

 

 

Kwiecień 2019

 

Czerwiec 2019

 

Listopad 2018

 

 

Marzec 2019

Lekcja WOS: Planowanie kariery zawodowej oraz wykorzystywanie informacji multimedialnych na rynku pracy.

Kl 3 ZSZ

Nauczyciel przedmiotu

Raz na semestr

Lekcja wychowawcza:

Moje mocne i słabe strony.

Jak radzić sobie ze stresem?.

Moje zainteresowania.

Mój wymarzony zawód.

Kl 5SP

Wychowawca

Cały rok szkolny

Wyjście do księgarni w ramach edukacji społecznej. Spotkanie z pracownikiem sklepu- rozmowa o pracy osób pracujących w księgarni.

Wycieczka do „Stajni Zdrowia” w Osieku Łużyckim. Udział w warsztatach wielkanocnych. Poznajemy sposób funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego

Kl. 3LSP

Wychowawca

Sem. I

 

 

 

 

Sem. II

Zajęcia lekcyjne: Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

Zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać.

Uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłość.

Kl. I-VI

 

Pedagog,

Neurologopeda

 

1 godzina lekcyjna w semestrze

 

 

 

Lekcja wychowawcza: Aktywizowanie uczniów do pracy – integracja grupy. Prawa i obowiązki.

Zainteresowania i zdolności – poznajemy zawody.

Kim chcę zostać? Określenie predyspozycji zawodowych.

Samoocena – informacje ważne dla projektowania przyszłości.

Kl.7 LS

Wychowawca klasy

Wrzesień 2018

Grudzień2018

Marzec 2019

Czerwiec 2019

2

Zajęcia umożliwiające uczniom lepsze poznanie świata zawodów, rynku pracy.

Uczestnictwo uczniów w zajęciach grupowych;

- Wyjścia zawodoznawcze do pracodawców.

- Targi pracy.

- Catering (obsługa imprez szkolnych i okolicznościowych)

Kl. I BŻ, I BS, III ZSZ

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zajęcia grupowe: Warsztaty kulinarne z klasami młodszymi.

Kl. I BŻ, I BS, III ZSZ i klasy młodsze

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zajęcia grupowe : Informacja edukacyjna i zawodowa

Kl I BŻ

Wychowawca

Cały rok szkolny

Organizacja lekcji o podanej tematyce. Wyjścia do: straży pożarnej, biblioteki, policji, piekarni. Wycieczka do Węglińca na stację kolejową: Kim będę kiedy dorosnę? – poznajemy zawody.

Kl. 11L

Wychowawca

Cały rok szkolny.

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi: Poznanie zawodów.

Kl. I L

Wychowawca

Sem.I

Warsztaty: Spotkanie z doradcą zawodowym.

Wyjścia : Urząd pracy , Targi pracy.

Kl. I, II, III SPdP

Wychowawcy klas I, II , III SPdP

Cały rok szkolny

Lekcja: Zapoznanie z platformami cyfrowymi oferującymi kształcenie online. Poszukiwanie pracy przez Internet.

Kl. 3SPP

Nauczyciel

Raz na semestr

Lekcja: W jakich zawodach pracują moi rodzice ?.

Poznajemy zawody.

Praca w różnych zawodach.

Budowanie samoświadomości z myślą o przyszłości.

Wycieczka do zakładu usługowego - fryzjer : Moja przyszłość na rynku pracy.

Kl. V US

Wychowawca

Cały rok szkolny

   

Działania praktyczne na lekcji. Zapoznanie się z technikami rękodzieła.

Kl. II, III PDP

Nauczyciel

Cały rok szkolny

Lekcja: Moja osobowość.

Poznaję zawody

Kl. 3SPP

Nauczyciel

Sem. I

Sem. II

 

 

Gry, zabawy, pogadanki, wyjścia do zakładów pracy, warsztaty, spotkania z doradcą zawodowym, rozmowy indywidualne: Poznajemy zawody.

Kl.3GU1, KL.3GU1, Kl.7U, Kl.7US, Kl.61U, Kl.5U, Kl.4U, Kl.8U.

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

3

Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie systemu edukacji formalnej, organizacji systemu edukacji pozaformalnej oraz edukacji nieformalnej.

Lekcja wychowawcza: wyszukiwanie informacji o możliwości dokształcania po zakończeniu szkoły zawodowej, wyszukiwanie ofert pracy. Samodzielne tworzenie aplikacji o pracę.

Kl.III ZSZ

Wychowawca

Cały rok szkolny

4

Diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych, rozpoznanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu

Testy predyspozycji zawodowych, kwestionariusze, ankiety.

Kl. VII-VIII,

Kl. III Gimnazjum,

Kl. I-III Szkoły Branżowej.

Pedagog, Neurologopeda.

1 godzina lekcyjna w semestrze

5

Zadania i czynności wykonywane w danym zawodzie, wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne.

Spotkanie z doradcami zawodowymi z PPP Zgorzelec , Lubań, Bogatynia, Urzędu Pracy, Medycyną Pracy

Kl. VII-VIII,

Kl. III Gimnazjum,

Kl. I-III Szkoły Branżowej.

Psycholog

1 godzina lekcyjna w semestrze

6

Wspieranie rodziców i uczniów w działaniach doradczych.

Porady i konsultacje: uczniowie poznają swoje mocne strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu ,

- zadania i czynności wykonywane w danym zawodzie oraz wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne,

- wypełniać będą: testy predyspozycji zawodowych, kwestionariusze zainteresowań zawodowych ,ankiety

- kwestionariusze zainteresowań zawodowych, test skłonności zawodowych, kwestionariusz preferencji zawodowych,

Spotkanie z rodzicami -wybrania odpowiedniego kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów.

Rodzice, Opiekunowie prawni, uczniowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice kl.8L , 3G.

Psycholog, Pedagodzy, Neurologopeda, Doradca zawodowy.

Psycholog, pedagog.

W miarę potrzeb.

 

 

 

 

Sem.II

Lekcje przedmiotowe i grupy wychowawcze.

1

Doradztwo zawodowe

Lekcje z obszarów- poznawanie osobistych zasobów, m.in. zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych stron i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia. Świat zawodów i rynek pracy, m.in. poznawanie zawodów, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in. znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o formach oraz placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in. planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Kl.VII, VIII ,

Kl. I Szkoły Branżowej

Doradca zawodowy

Po 10 godzin dla każdej klasy w ciągu roku szkolnego 2018/2019

2

Lekcja fizyki

Zawody związane z prądem elektrycznym.

KLl III Gimnazjum,

KL 8 L

Nauczyciel przedmiotu

Rok szkolny 2018/2019

3

Lekcja fizyki

Zagadnienia z obszaru wielkości fizycznych i pomiaru i ich wykorzystywanie w różnych zawodach.

KL 7 L

Nauczyciel przedmiotu

Rok szkolny 2018/2019

4

Lekcja fizyki

Zagadnienia z obszaru atomistyki, omówienie zawodów z tym związanych.

KL I Branżowa

Nauczyciel przedmiotu

Rok szkolny 2018/2019

5

Lekcja języka niemieckiego

Lekcja: Moje hobby. Co robisz w czasie wolnym?.

Zawody. Słowniczek obrazkowy.

 

Kl. 4LS

Kl. 5SP

Nauczyciel przedmiotu

Sem.I

6

Lekcja języka niemieckiego

Zajęcia grupowe - Określanie umiejętności i zainteresowań.

Umawianie się na spotkanie.

Określanie dolegliwości oraz wywiad na temat choroby.

Kl.: V LS

Nauczyciel przedmiotu

Cały rok szkolny

Nazwy czynności wykonywanych w ramach obowiązków domowych.

Nazwy zawodów, opowiadanie o tym, kim chcą zostać z zawodu, co chcą robić.

Znajomość środków lokomocji oraz zadań kierowcy.

Uzdolnione dzieci z Austrii.

Kl: VI LS

Nazwy zawodów i pytanie o wykonywany zawód.

Pytanie o cenę, dialog ze sprzedawcą.

Czynności w szkole, czynności nauczyciela.

Dania w stołówce, czynności kucharza.

KL. VII LS

Dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy, czynności sportowca.

Twórcy literatury i ich dzieła, czynności pisarza.

Kl: III GL

Wydarzenia na miejscu wypadku, czynności ratownika.

U lekarza- samopoczucie, czynności lekarza i pielęgniarki.

Zawody usługowe: fryzjer, zegarmistrz, fotograf, warsztat samochodowy.

Z kartą kredytową w drodze - otwieranie konta, podejmowanie pieniędzy, czynności pracownika banku.

Co my zamawiamy- składanie zamówienia w restauracji, czynności kelnera

Kl. III ZSZ

7

Lekcja geografii

Praca i bezrobocie.

Kl 7l

Nauczyciel przedmiotu

Sem. I

8

Lekcja religii

W poszukiwaniu drogi. Co chcę robić w życiu, jakie jest moje powołanie, kim chce być z zawodu.

Kl. I-III

Kl.IV-VIII

Klasy szkoły zawodowej SPDP

Nauczyciele przedmiotu

Wrzesień 2018

9

Lekcja matematyki

Zajęcia grupowe: Matematyka w pracy. Poznanie i utrwalanie algorytmów liczenia.

Poznanie jednostek miar i ich zamiana.

Rozwiązywanie zadań z treścią.

Odczytywanie danych z diagramów i wykresów.

Kl. IV,V,VI,VII,VIII SP oraz IIIGL

Kl. VI,VII,VIII SP oraz IIIGL

Nauczyciel przedmiotu

Cały rok szkolny

10

Lekcja przyrody

Krajobraz wsi i miast- zajęcia ludności w mieście i na wsi.

Kl.4L

Nauczyciel przedmiotu

Sem. II

11

Lekcja informatyki

Zajęcia lekcyjne: nabywanie elementarnych umiejętności posługiwania się pakietem Office,

- przeszukiwanie internetu, gromadzenie grafiki, wykonywanie prac i albumów dotyczących własnych zainteresowań

- nabywanie elementarnych umiejętności autoprezentacji, opowiadanie o wynikach swojej pracy na forum klasy, samoocena,

-„Technologia wokół nas”- nazywanie urzadzeń opartych na technologii IT, nazywanie zawodów i profesji wykorzystujących IT.

Kl.4-6

Nauczyciel przedmiotu

Cały rok szkolny

Doskonalenie umiejętności posługiwania się pakietem Office,

-nauka rekrutacji do szkoły, pracy oraz zdawania egzaminów online,

-doskonalenie umiejętności przeszukiwania internetu,

-rozwijanie indywidualnych zainteresowań w dziedzinie programowania.

 

Kl. 7-8

 

 

 

 

 

Doskonalenie znajomości i umiejętności posługiwania się pakietem Office,

- pisanie i formatowanie pism urzędowych: CV, podania o pracę,

- komputerowe symulowanie różnych zjawisk i procesów np. symulacja spłaty kredytu w MS Excel,

- przeszukiwanie internetu pod kątem ofert pracy, porównywanie ich,

- nauka rekrutacji do szkoły, pracy online, oraz zdawania egzaminu online

- wykonywanie prac, albumów, prezentacji multimedialnych związanych z wyuczanym zawodem np. potrawy narodowe świata, najdziwniejsze hotele świata, najlepsi kucharze ever itp.,

- nauka korzystania z internetowych samouczków przy wykonywaniu różnych czynności (nauka przez całe życie.)

Kl. Branżowa / Zawodowa

12

Lekcja j. Polskiego

Zajęcia grupowe ; Różne zawody. Ćwiczenia.(ćwiczenia językowe, rozsypanka wyrazowa, rebusy, krzyżówki, redagowanie zdań).

Jakie cechy charakteru powinien mieć dobry pracownik?

Kl. 4, 5, 6

Nauczyciele przedmiotu

Cały rok szkolny.

Moje zainteresowania, moje pasje.

Kim chciałbym zostać? Mój wymarzony zawód.

Kl. 4, 5, 6, 7,8 i 3 Gimnazjum

Moje mocne i słabe strony. Temperament a wybór zawodu.

Jak nas widzą, tak nas piszą… Kultura zachowania i stroju.

 

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Dialog, autoprezentacja.

Kl. 6, 7, 8 i 3 Gimnazjum

 

Kl.7, 8, i 3 Gimnazjum

Czy wybór. zawodu jest trudny? Rozprawka.

Życiorys. Redagowanie dokumentu.

List motywacyjny, podanie. Redagowanie dokumentów.

Kl. 7, 8, 3 Gimnazjum, Kl. I Branżowa, Kl.3 ZSZ

Mój wymarzony zawód.

Kl. 1 Branżowa

Jak wygląda rozmowa o pracę? Autoprezentacja, dialog, komunikacja interpersonalna.

Kl. 1 Branżowa, Kl..3 ZSZ

Uczymy się przez całe życie. Nasz rozwój osobisty i zawodowy.

Kl. 1 Branżowa, kl.3 ZSZ

Moje plany zawodowe.

Kl.3 ZSZ

 

Grupy wychowawcze

Wycieczka do Urzędu Pracy: zapoznanie z umiejscowieniem, przeznaczeniem i sposobem organizacji wewnętrznej Urzędu

- zapoznanie z tokiem rejestrowania się i aktywnego poszukiwania pracy

- ćwiczenia w wypełnianiu druków urzędowych

Aktywnie szukam pracy i aplikuję o nią:

- nauka aktywnego poszukiwania pracy

- nauka pisania podań, CV i listów motywacyjnych

- zapoznanie z istotą rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą (ubiór, przygotowanie się, sposób autoprezentacji.)

Moje korzenie, moje skrzydła:

analiza własnych mocnych i słabych stron,

- analiza własnych zainteresowań i możliwości wykorzystania ich w pracy zawodowej

- motywowanie młodzieży do pracy nad sobą i nauki przez całe życie,

- motywowanie do czerpania pozytywów z własnego środowiska i otoczenia, oraz obrony przed wpływem negatywów.

Kim chciałbym zostać w przyszłości- prace plastyczne. Omówienie zawodów zawartych w pracach plastycznych.

Wyjście do Salonu Fryzjerskiego HairMania. Omówienie pracy w zawodzie fryzjera-fryzjerki.

Wyjście do Urzędu Pocztowego nr 1- zapoznanie wychowanków z podstawowymi drukami pocztowymi oraz ich wypełnianiem i adresowaniem, jak również wysyłaniem listów i paczek do odbiorców.

Grupa wychowawcza I, II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr.III i IV

Wychowawcy grup

Sem.I

 

 

 

 

 

 

Sem.II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2018

 

Sem.I

 

 

 

Sem.II

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

Lp.

Opis działania

 

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

Czas realizacji

 

1

Opracowanie i wdrażanie WSDZ

Opracowanie dokumentu. Zapoznanie rady pedagogicznej szkoły z WSDZ.

Dyrektor szkoły,

Koordynator WSDZ

Wrzesień – październik 2018

2

Stała kontrola prawidłowości przebiegu zadań.

Sprawozdanie z realizacji zadań.

Dyrektor szkoły,

Koordynator WSDZ.

Raz w roku szkolnym 2018/2019.

3

Monitowanie realizacji przydzielonych zadań.

Analiza zapisów w dziennikach zajęć związanych z realizacją pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Analiza kart działań.

Dyrektor szkoły,

Koordynator WSDZ

Cały rok szkolny

4

Prowadzanie zakładki na stronie internetowej szkoły Doradztwo Zawodowe.

Umieszczenie dokumentu WSDZ na stronie internetowej szkoły, umieszczanie notatek z realizacji zadań prowadzonych przez szkołę.

Doradca zawodowy, Nauczyciele, Informatyk.

Wrzesień- czerwiec 2018/2019

 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1

Wspieranie nauczycieli w działaniach doradczych.

Porady i konsultacje, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.

Pedagog szkolny,

Doradca zawodowy,

Wrzesień –czerwiec 2018/2019

Wg potrzeb

Opracowała:

Grażyna Szałańska – doradca zawodowy