Facebook Like

Język

EUROREGION

Statut SOSW

STATUT

Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego

im. Marii Grzegorzewskiej

w Zgorzelcu

ul. Armii Krajowej 10D

Tekst jednolity

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357),

 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191),

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.),

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.),

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2003 nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. 2005 nr 52.poz. 466),

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011 nr 109, poz. 631),

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. 2012. późn. 204 z późn. zm.),

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529),

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532),

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U z 2014 poz. 1157),

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2014 poz. 1170),

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843)

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113)

Przepisy definiujące

§ 1

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Ośrodku- należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 10d

 2. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Ośrodka;

 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć organy działające w Ośrodku;

 5. Uczniach i Rodzicach- należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

 6. Wychowawcy klasy- należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Ośrodku;

 7. Wychowawcy grupy wychowawczej- należy przez to rozumieć nauczycieli, którym szczególnej opiece wychowawczej powierzono jedną z grup wychowawczych;

 8. Organie prowadzącym Ośrodek - należy przez to rozumieć Powiat Zgorzelecki;

 9. Ogranie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem - należy przez to rozumieć Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Nazwa placówki

§ 2

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu zwany dalej Ośrodkiem jest placówką publiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci i młodzieży z autyzmem, oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 2. Przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej może nastąpić nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 3. Przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, może nastąpić od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

§ 3

 1. Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu jest Powiat Zgorzelecki.

 2. Organem nadzorującym realizację zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 3. Budynek i grunt, na którym stoi Ośrodek zarządzany jest przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu.

 4. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Na stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§ 4

1. W skład Ośrodka wchodzą:

    1. Szkoła Podstawowa Specjalna;

    2. Gimnazjum Specjalne;

    3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;

    4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

    5. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze;

    6. Świetlica;

    7. Grupy wychowawcze;

 1. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego może także wchodzić przedszkole specjalne utworzone na podstawie porozumienia między właściwymi organami prowadzącymi.

§ 5

 1. Działalność edukacyjna i wychowawcza Ośrodka jest określona przez:

 1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność Ośrodka z punktu widzenia dydaktycznego; indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze;

 2. program wychowawczy Ośrodka, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowany przez nauczycieli;

 3. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cele i zadania Ośrodka

§ 6

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz zawarte w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

    1. zapewnia realizację obowiązku szkolnego;

    2. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w Ośrodku;

    3. umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do kontynuowania nauki i wykonywania pracy;

    4. wykonuje zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

    5. wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psycho-edukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia;

    6. współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół;

    7. współpracuje ze środowiskiem lokalnym, prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym;

    8. współpracuje z właściwymi instytucjami w zależności od potrzeb;

    9. umożliwia udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym;

    10. umożliwia udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz kształtujących kreatywność ucznia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, ustalanych na podstawie ramowych planów nauczania oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

    11. umożliwia udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych;

    12. organizuje i umożliwia udział w imprezach, konkursach na różnym szczeblu;

    13. umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania;

    14. organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

    15. zadania placówki realizują nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy;

    16. podejmuje interwencję zgodnie z Procedurami postępowania pracowników w sytuacjach trudnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.

    17. rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,

    18. wychowuje w duchu poszanowania wartości osobowych i godności każdego człowieka, tolerancji i życzliwości,

 1. Głównym zadaniem naszej placówki jest szeroko rozumiana rewalidacja wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie, która przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości indywidualnych oraz przygotowuje ich do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem i by mogli w miarę możliwości uczestniczyć w życiu społecznym. U  podstaw programu wychowawczego leży przekonanie, że wychowanek winien być świadomym swych praw i możliwości, partnerem nauczycieli-wychowawców w procesie nauczania-uczenia się.

 1. Zadania nauczycieli-wychowawców. Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli i  wychowawców opierają się na założeniach:

 1. nauczyciel- wychowawca jest wzorem właściwego postępowania dla wychowanków,

 2. każde dziecko jest inne, traktujemy je podmiotowo,

 3. szczegółowe cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane są do konkretnego ucznia, do jego indywidualnej drogi rozwoju i stopnia niepełnosprawności,

 4. wczesna diagnoza i podjęcie oddziaływań rewalidacyjnych daje lepsze rezultaty w rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,

 5. oddziaływania rewalidacyjne rozwijają sprawność ruchową, rozwój umysłowy i dojrzałość społeczną dzieci niepełnosprawnych,

 6. znajomość najbliższego środowiska dziecka jest bardzo ważna w procesie edukacji,

 7. wychowawcą jest każdy nauczyciel,

 8. dzięki kontaktowi emocjonalnemu nauczyciela-wychowawcy z uczniem rozwija się prawidłowe wyrażanie emocji,

 9. wszelkie poczynania nauczycieli-wychowawców nie mogą wykluczać się wzajemnie, muszą być spójne,

 10. organizowanie wychowankom sytuacji skłaniających do kontaktowania się z innymi osobami, zarówno w środowisku szkolnym jak i poza (poprzez udział w różnych uroczystościach, imprezach, konkursach, zawodach) pozwoli im sprawnie funkcjonować w społeczeństwie,

 11. integrowanie wychowawczych działań placówki z rodziną i przyjaznymi instytucjami wpływa na uspołecznienie wychowanka,

 12. wspólna nauka, zabawa i wybór właściwych form spędzania czasu wolnego, kształtują umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej,

 13. zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach problemowych, pozwoli wychowankom łatwiej znosić niepowodzenia,

 14. kreowanie sytuacji zawodowych pomaga aktywnie rozwijać wszystkie sfery osobowości.

  1. Zadania placówki, jako środowiska wychowawczego:

 1. opieka pracowników placówki nad wszechstronnym rozwojem wychowanków oraz ich bezpieczeństwem,

 2. ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,

 3. przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia (na miarę możliwości wychowanka),

 4. zabezpieczenie bazy dydaktycznej w celu całościowego spostrzegania zmysłowego, sprzyjającego uczeniu się,

 5. skoordynowanie oddziaływań wychowawczych szkoły, grup wychowawczych i środowiska rówieśniczego.

  1. Zadania wychowawcze rodziców:

 1. współpraca ze szkołą i internatem poprzez aktywny udział w życiu placówki,

 2. zwrócenie uwagi na realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

 3. systematyczne sprawdzanie zadań domowych oraz pomoc w ich odrabianiu,

 4. dbałość o wygląd zewnętrzny dziecka i higienę osobistą,

 5. czynne zainteresowanie się problemami dziecka, pomoc w ich rozwiązywaniu,

 6. aktywne uczestnictwo w spotkaniach z nauczycielami i wychowawcami,

 7. współpraca z innymi pracownikami placówki tj. psychologiem, logopedą, pedagogiem, pielęgniarką w celu opracowania tożsamych oddziaływań wychowawczych w miarę potrzeb,

 8. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do placówki,

 9. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

 10. zapewnienie dziecku, realizującemu obowiązek poza szkołą warunków do nauki.

4) W celu realizacji tych zadań w pracy wychowawczej Ośrodek upowszechnia następujące wartości:

 1. prawdę, lojalność i tolerancję,

 2. w Ośrodku kształtowane są właściwe postawy i stosunki międzyludzkie,

 3. kształtowane są cechy indywidualne ucznia, niezbędne do rozwoju osobowości,

 4. kształtowany jest stosunek do obowiązków szkolnych, pozytywna motywacja uczenia się, rozwijanie zdolności samodzielnego myślenia i działania,

 5. odbywa się ukierunkowanie właściwego wyboru zawodu z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.

§ 7

 1. Ośrodek zapewnia:

   1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

   2. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

   3. realizację podstawy programowej, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

   4. zajęcia przysposobienia do pracy;

   5. zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą- zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami ucznia;

   6. wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż dwa razy w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;

   7. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

   8. przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym;

   9. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i   placówkach;

   10. zajęcia dodatkowe w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, wynikające z ramowego planu nauczania, uwzględniające potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów;

   11. nieodpłatne wypożyczenie uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową lub zapewnienie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną lub przekazanie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostepnienie.

 1. Funkcja opiekuńcza szkoły wyraża się w tworzeniu uczniom prawidłowych warunków rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

  1. Szkoła powinna zapewnić uczniom warunki pracy zgodnie z:

 1. normami higienicznymi i zdrowotnymi, w zakresie bezpieczeństwa,

 2. z zagwarantowaniem poczucia bezpieczeństwa,

 3. ochroną przed wypadkami i chorobami,

 4. Ośrodek świadczy pomoc w zakresie dożywiania i organizacji czasu wolnego ucznia.

 1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje poprzez:

 1. stworzenie każdemu uczniowi możliwości korzystania z opieki psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej,

 2. objęcie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,

 3. zapewnienia uczniom możliwości higienicznych warunków spożycia posiłków w stołówce szkolnej,

 4. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki, biblioteki, świetlicy, gabinetu pielęgniarki szkolnej, urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

 5. zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy psychicznej lub fizycznej, poszanowanie godności,

 6. zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej po zajęciach obowiązkowych oraz w trakcie nieodbywania się zajęć lekcyjnych (absencja nauczycieli).

 1. Celem wychowania zdrowotnego jest utrzymanie higienicznych warunków życia pracy ucznia w szkole zgodnie z opracowanym corocznie programem profilaktyki.

 2. Zadania zdrowotne realizowane są poprzez:

 1. opiekę nad zdrowiem i rozwojem uczniów przez pielęgniarkę szkolną, psychologa, logopedę,

 2. kształtowanie u uczniów nawyków higienicznych i zdrowotnych,

 3. przestrzeganie higieny pracy umysłowej,

 4. zapewnienie bezpieczeństwa.

 1. Popularyzowanie treści wychowania zdrowotnego realizują wszyscy nauczyciele, wychowawcy, szkolna służba zdrowia i organizacje działające na terenie szkoły oraz poza nią np. sanepid.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

§ 8

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor placówki.

 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w Ośrodku zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagodzy, logopedzi i doradca zawodowy, zwani dalej „specjalistami”.

 5. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

    1. zajęć rozwijających uzdolnienia;

    2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

    3. porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

 4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, obejmują:

 1. indywidualne doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

 2. zajęcia warsztatowe dotyczące podstaw komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji;

 3. korzystanie z oferty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w zakresie doradztwa dotyczącego wyboru szkoły ponad gimnazjalnej;

 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami innych zakładów i instytucji pożytku publicznego.

 5. gromadzenie przez pedagoga informatorów i materiałów promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych oraz udostępnianie ich zainteresowanym;

 6. realizację, w ramach godzin wychowawczych, tematyki doradztwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału.

 1. Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 2. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 3. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym- także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym) ustala dyrektor placówki, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 4. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

 5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, formie i okresie udzielania tej pomocy informuje się pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 6. Dla każdego ucznia Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny(IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

 7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 8. Zespół na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

§ 9

 1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy klasy należy:

 1. zapoznanie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/ zdolności uczniów;

 2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

 3. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

 4. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

 5. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;

 6. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

 7. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia;

 8. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

 9. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy;

 10. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji;

 11. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

 12. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania poprzez:

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

 3. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów poprzez przewodniczenie pracom Zespołu, odpowiadając za dokumentację psychologiczno-pedagogiczną uczniów swojej klasy;

 4. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 5. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

 6. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

 7. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

 8. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 9. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

 10. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

 11. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;

 12. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

 13. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

§ 10

 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy:

 1. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

 2. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

 3. świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

 4. dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 5. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 6. dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;

 7. udział w posiedzeniach Zespołu organizowanych przez wychowawcę klasy;

 8. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

 9. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;

 10. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

 11. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

 12. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

 13. stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

§11

 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 2. określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 8. przewodniczenie Zespołowi ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów rozpoczynających edukację w danym typie szkoły;

 1. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

 1. dziennik pedagoga wg zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami,

 2. teczki indywidualne uczniów – wychowanków zawierające pełną dokumentację prowadzonych badań i czynności pedagoga szkolnego oraz ich analizę i skutki.

§12

 1. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

 6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego,

 7. przewodniczenie Zespołowi ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów rozpoczynających edukację w danym typie szkoły;

 1. Psycholog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

 1. dziennik psychologa wg zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami,

 2. teczki indywidualne uczniów zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

§ 13

 1. Do zadań logopedy szkolnego należy:

 1. przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

 2. diagnozowanie logopedyczne oraz- odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno -kompensacyjne,

 5. prowadzenie dokumentacji, tj. indywidualnych kart ucznia,

 6. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 7. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 14

 1. Psycholog, pedagog szkolny, logopeda zadania realizują:

 1. w ciągłym współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną i instytucjami pozaszkolnymi,

 2. we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom-wychowankom w zakresie specjalistycznej diagnozy, w przypadkach indywidualnych.

Organy Ośrodka

§ 15

 1. Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski

§16

1. Do pełnej realizacji zadań statutowych w Ośrodku tworzy się stanowiska kierownicze: dyrektora i wicedyrektora.

2. Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego Ośrodek, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§17

 1. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym kieruje Dyrektor. Dyrektor placówki w szczególności:

    1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

    2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

    3. sprawuje nadzór pedagogiczny;

    4. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

    5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;

    6. rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz Ośrodka;

    7. zapewnia wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych działaniach, a także o zmianach w przepisach;

    8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

    9. jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w placówce nauczycieli, wychowawców i innych pracowników niebędących nauczycielami;

    10. w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,

    11. przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Ośrodka;

    12. corocznie podaje do publicznej wiadomości, do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym od początku następnego roku szkolnego;

    13. ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego;

    14. informuje nauczycieli, rodziców, uczniów do dnia 30 września o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

    15. informuje rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych organizowanych w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

    16. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

    17. określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej;

    18. wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

    19. wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie;

    20. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

    21. ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;

    22. informuje na piśmie rodziców uczniów o ustalonych dla uczniów formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

    23. ustala, na podstawie propozycji nauczyciela lub zespołu nauczycieli danych zajęć edukacyjnych, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

    24. na wniosek nauczyciela lub nauczycieli danych zajęć edukacyjnych może dokonywać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, może uzupełniać zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe;

    25. wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;

    26. określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;

    27. zezwala w formie decyzji, na wniosek ustawowych opiekunów na spełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia poza Ośrodkiem;

    28. dopuszcza do użytku, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego do 31 sierpnia każdego roku szkolnego;

    29. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

    30. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

    31. odpowiada za właściwa realizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole;

    32. stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

    33. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

    34. zawiadamia rodziców o terminie każdego spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i możliwości uczestniczenia w nim.

2. Do obowiązków wicedyrektora ds. pedagogicznych należy w szczególności:

    1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

    2. organizacja i obserwacja pracy nauczycieli, terapeutów, psychologa i pedagoga szkolnego;

    3. kontrola realizacji godzin do dyspozycji dyrektora oraz ich rozliczanie;

    4. udział w posiedzeniach Komisji Stypendialnej;

    5. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;

    6. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

    7. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

    8. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania;

    9. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla nauczycieli i terapeutów;

    10. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

    11. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;

    12. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom i terapeutom;

    13. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;

    14. wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

    15. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;

    16. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;

    17. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

    18. opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

    19. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;

    20. kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

    21. kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;

    22. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu;

    23. dbanie o właściwe wyposażenie sal lekcyjnych i terapeutycznych w środki dydaktyczne i sprzęt;

    24. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;

    25. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora Ośrodka;

    26. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

    27. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

    28. współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, MOPS, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w ośrodku i na jego terenie;

    29. współpraca z nauczycielami, terapeutami, wychowawcami klas, psychologiem oraz pedagogiem szkolnym w zakresie programów nauczania;

    30. koordynacja realizacji programów pomocowych wskazanych przez dyrektora;

    31. udział w szkoleniach z zakresu sprawowanych obowiązków;

    32. przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów w zakresie bhp i p/ppoż.;

    33. wykonywanie poleceń dyrektora Ośrodka;

    34. zastępowanie dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności w sprawach bieżących, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy.

 1. Do obowiązków wicedyrektora ds. wychowawczych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

 2. organizacja i obserwacja pracy grup wychowawczych;

 3. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

 4. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;

 5. opracowywanie analiz wyników badań efektywności wychowania;

 6. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla wychowawców oraz podległych pracowników obsługi;

 7. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

 8. opracowywanie planu pracy grup wychowawczych na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;

 9. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wychowawcom;

 10. zapewnianie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

 11. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w Ośrodku za zgodą dyrektora Ośrodka i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;

 12. opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 13. egzekwowanie przestrzegania przez wychowawców i wychowanków postanowień Statutu;

 14. dbanie o właściwe wyposażenie grup wychowawczych w środki dydaktyczne i sprzęt;

 15. współdziałanie z wicedyrektorem w zakresie koordynowania organizacji imprez i uroczystości szkolnych, posiedzeń Rady Rodziców Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich, komisji;

 16. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;

 17. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora Ośrodka;

 18. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

 19. organizacja i kontrolowanie pracy podległych pracowników obsługi;

 20. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

 21. bieżąca współpraca z psychologiem szkolnym, pedagogiem oraz wychowawcami;

 22. współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, MOPS, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w Ośrodku i na jego terenie;

 23. współpraca z gminami oraz powiatem w zakresie dożywiania uczniów;

 24. koordynacja realizacji programów pomocowych wskazanych przez dyrektora;

 25. udział w szkoleniach z zakresu sprawowanych obowiązków;

 26. przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów w zakresie bhp i ppoż.;

 27. wykonywanie poleceń dyrektora Ośrodka.

 28. zastępowanie dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności w sprawach bieżących, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy.

§18

 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą: dyrektor placówki, wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami, dla których praca dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie. Zakres prac Rady Pedagogicznej określa odrębny regulamin.

 2. Rada Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. Protokolant jest zobowiązany do napisania protokołu w terminie 7 dni i przedłożenia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka, który odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku jej posiedzenia oraz za jej przygotowanie i prowadzenie.

 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawca lub poszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

 5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych oraz w powoływanych przez siebie komisjach.

 6. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 7. Zebrania mogą być organizowane:

 1. z inicjatywy przewodniczącego,

 2. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. na wniosek organu prowadzącego placówkę,

 4. na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 19

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznych należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy (dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych Ośrodka, Rady Pedagogicznej, zespołów samokształceniowych itp.),

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

 6. uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

 7. ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkolny Zestaw Programów Nauczania,

 8. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

 9. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego Ośrodka,

 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

 4. propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 5. propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów, którym zamierza powierzyć funkcje kierownicze,

 6. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

 7. wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w placówce,

 2. przygotowuje projekt statutu Ośrodka oraz jego zmiany,

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Ośrodka.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności najmniej połowy jej członków.

 2. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Ośrodek uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 4. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

 5. Obecność Nauczyciela na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest odnotowana na liście obecności przez złożenie własnoręcznego podpisu. Członek Rady Pedagogicznej usprawiedliwia swoją nieobecność u przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia.

 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na Padzie Pedagogicznej traktowana jest jak nieobecność w pracy ze wszystkimi jej konsekwencjami.

 7. Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

§ 20

 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa Samorząd Uczniowski.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka.

 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez uczniów. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 4. Samorząd może ustalić regulamin określający sposób wybierania i działania organów Samorządu. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.

 5. Organem Samorządu Uczniowskiego będącym jedynym reprezentantem ogółu uczniów jest Zarząd Samorządu.

 6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może występować do organów Ośrodka z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej,

 3. korzystanie z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 6. rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności,

 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wyników w nauce oraz ustalonych sposobów kontroli,

 8. korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

 9. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

§ 21

1.Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 1. Przedstawienia danej Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły.

 2. Zapoznawana się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

 3. Organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań i potrzeb uczniów.

 4. Redagowania i wydawania gazety szkolnej.

 5. Organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

 6. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 7. Wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.

 8. Zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień.

 9. Występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom.

 10. Udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

§ 22

 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.

 2. Zgodę na podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 1, wyraża Dyrektor Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 23

 1. W Ośrodku działa Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami Szkoły.

 2. Wybory do Rady Rodziców dokonuje się do dnia 31 października danego roku szkolnego.

 3. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

 4. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły i Rady Szkoły,

 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

§ 24

 1. Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców:

    1. występowanie do Rady Pedagogicznej, dyrektora Ośrodka, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka;

    2. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Ośrodka;

    3. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki. Jeżeli RR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z RP w sprawie SPW, SPP, program ten ustala dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z  organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Ustalony w powyższym trybie Program obowiązuje do czasu uchwalenia Programu przez RR w porozumieniu z RP;

    4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub/ i wychowania, jeśli został zalecony przez Organ Nadzorujący;

    5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka,

    6. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;

    7. przedstawianie opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;

§ 25

    1. Ośrodek współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 1. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca klasy.

 2. Nauczyciele udzielają rodzicom informacji na temat uczniów na zebraniach rodziców oraz w czasie rozmowy indywidualnej.

 3. Szkoła zachęca do współpracy rodziców w realizacji zadań programowych (udział w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych: np. wycieczki, biwaki, dyskoteki, imprezy klasowe itp.).

 4. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

 5. Rodzice mają prawo występować wraz z uczniami z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy.

 6. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ich dziecka.

 7. Rodzice mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci.

 8. Rodzic powinien z dniem 1 września każdego roku szkolnego poinformować wychowawcę/nauczyciela nauczania indywidualnego o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym oraz o okolicznościach mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce, jak również o każdorazowej zmianie stanu zdrowia dziecka.

 9. Z uwagi na ochronę zdrowia uczniów przebywających w placówce oraz pracowników szkoły i nauczycieli nauczania indywidualnego rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pozostawienia w domu dziecka chorego.

§ 26

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 7. Spory między organami rozwiązywane są wg zasad:

    1. Spory między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły;

    2. Spory między Radą Rodziców a dyrektorem, między Samorządem Uczniowskim a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna;

    3. Spory między RP a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

 1. Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej ze stron. Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Organizacja Ośrodka

§ 27

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Ośrodkiem, poprzez:

 1. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:

  1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,

  2. różnorodność zajęć w każdym dniu,

  3. niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.

 1. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminie dyżurów.

 2. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor lub wskazany nauczyciel.

 3. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 745, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej.

 4. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.

 5. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.

 6. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.

 7. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.

 8. Uświadomienie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.

 9. Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zabezpieczenia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów dokonuje dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku.

 10. Ogrodzenie terenu szkoły.

 11. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

 12. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.

 13. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieupoważnionych.

 14. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowania na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 15. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły.

 16. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji.

 17. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

§ 28

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

 1. Organizowanie spotkań z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami.

 2. Rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych.

 3. Organizację wycieczek integracyjnych.

 4. Pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego.

 5. Udzielenie niezbędnej- doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu.

 6. Respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 29

 1. Proces wychowawczy prowadzony jest zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki poprzez:

 1. realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki.

 2. rozpoznanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów.

 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami.

 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznanie relacji między rówieśnikami.

 5. działania pedagoga i psychologa szkolnego.

 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

 7. promocję zdrowia i zasad poprawnego żywienia.

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stanowi przyjazne otoczenie dla dziecka niepełnosprawnego. Jest miejscem, w którym przyjemnie jest się uczyć i pracować, wychowankowie mają poczucie bezpieczeństwa. Stawia się na samodzielność wychowanków.

 1. Celem nadrzędnym programu wychowawczego naszej placówki jest osiąganie przez wychowanka pełni rozwoju osobowego, przebiegającego w sprzyjającym mu środowisku. Podstawowym założeniem wychowawczym jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka (rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny), który uwzględnia jego potrzeby i możliwości psychofizyczne, środowiskowe i kulturowe. Dążeniem nauczycieli-wychowawców jest rozwijanie autonomii wychowanka niepełnosprawnego poprzez jego socjalizację, a także nauczenie go takich umiejętności, sprawności i nawyków, aby na miarę swoich indywidualnych możliwości wychowanek mógł uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa, był samodzielny w  życiu codziennym, mógł porozumiewać się z otoczeniem w pełniejszy sposób (werbalnie lub niewerbalnie), potrafił zaspokajać swoje podstawowe potrzeby.

 2. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zadania:

 1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości,

 2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby,

 3. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem,

 4. pomoc w tworzeniu systemu wartości,

 5. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie,

 6. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami,

 7. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne,

 8. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia,

 9. preorientacja zawodowa.

 1. Kierunki oddziaływań wychowawczych:

  1. Uspołecznienie-rozumiane, jako:

 1. rozwijanie umiejętności podejmowania i podtrzymywania przez wychowanka kontaktów z innymi ludźmi,

 2. zwrócenie uwagi na przebieg obcowania z innymi ludźmi zgodny z obowiązującymi normami współżycia społecznego,

 3. kształtowanie i doskonalenie funkcji komunikowania się z otaczającym światem

  1. samodzielność -kształcenie umiejętności i zdolności ucznia -wychowanka do:

 1. wykonywania prostych czynności dnia codziennego w szkole, internacie, w domu i poza domem,

 2. czynności samoobsługowych (toaleta, ubieranie się, spożywanie posiłków),

 3. poruszanie się bez kontroli drugiej osoby,

 4. samodzielność – kierowanie własnym postępowaniem poprzez:

 5. podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby,

 6. obieranie własnych dróg i sposobów postępowania (rozgraniczanie dobra i zła, samokrytycyzm),

 7. nawiązywanie kontaktów społecznych (od porozumiewania się do nawiązywania i utrzymywania znajomości),

 8. właściwego wykorzystywania wolnego czasu,

 9. stawianie samemu sobie zadań i celów.

  1. odporność emocjonalna - ujawnia się w sytuacjach trudnych poprzez:

 1. umiejętność i gotowość przezwyciężania trudności w postaci zagrożeń, zakłóceń, przeciążenia i bólu,

 2. podejmowanie przez ucznia-wychowanka niepełnosprawnego działań mających na celu przezwyciężenie trudności (cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, wiara w siebie),

 3. wyrabianie umiejętności znoszenia negatywnych stanów emocjonalnych, będących skutkiem sytuacji trudnej (problemowej),

 4. kształtowanie skłonności do przeżywania satysfakcji z pokonywania trudności albo do cierpliwego znoszenia tych przeszkód, których nie sposób przezwyciężyć,

  1. optymizm- rozumiany, jako skłonność do dostrzegania w otaczającej rzeczywistości także stron dodatnich, dających powód do radości:

 1. osiąganie przez ucznia- wychowanka drobnych sukcesów w różnych dziedzinach życia (radość, podziw),

 2. optymistyczne sposoby postępowania i zachowania się,

 3. dostrzeganie przez ucznia- wychowanka perspektyw życiowych na miarę ich możliwości i ich otoczenia (uczestniczenie po ukończeniu szkoły w warsztatach terapii zajęciowej, świadczenie drobnych usług na rzecz rodziny i najbliższego kręgu znajomych),

 4. wykorzystanie działań innych osób i instytucji ułatwiających uczniowi-wychowankowi niepełnosprawnemu wszechstronny rozwój,

 5. utrzymanie kontaktów z innymi uczniami- wychowankami i ich najbliższym otoczeniem w celu wymiany doświadczeń

  1. samoakceptacja - kształtowanie pozytywnego stosunku ucznia do własnej osoby i wynikająca z niego pozytywna ocena własnych możliwości, jako podstawowy warunek skutecznego przeciwstawiania się własnej niepełnosprawności poprzez:

 1. realistyczne spostrzeganie przez ucznia-wychowanka swoich zalet i wad,

 2. pozytywną ocenę własnych możliwości w przezwyciężaniu niepełnosprawności,

 3. gotowość do niesienia pomocy innym, liczenie się z ich potrzebami,

 4. umiejętność przeżywania sukcesów, dumy z pomyślnie zrealizowanych zadań, rozwijanie zalet, rozbudzanie nowych zainteresowań,

 5. rozwijanie gotowości do utrzymywania czystości osobistej i starań o estetyczny wygląd.

 1. Przedstawione powyżej cele zadania i kierunki wychowawcze placówki realizowane są zarówno w toku codziennych lekcji w szkole, zajęć w internacie prowadzonych zgodnie z planami wychowawczymi opracowanymi na każdym etapie edukacyjnym oraz indywidualnymi programami rozwoju dla każdego ucznia, jak również w czasie uroczystości szkolnych, imprez i świąt wynikający z planów pracy opracowanych przez zespoły nauczycielskie na każdy kolejny rok szkolny

§30

Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół nauczycieli powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§31

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 32

 1. Ośrodek zapewnia:

  1. warunki do nauki i wychowania w Podstawowej Szkole Specjalnej i Gimnazjum Specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych dla uczestników z upośledzeniem w stopniu głębokim oraz w grupie wychowawczej dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  2. warunki do nauki i wychowania w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,

  3. warunki kształcenia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w systemie trzyletnim dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  4. realizację celów i zadań rewalidacyjnych;

  5. całodobową opiekę w grupie wychowawczej od godz.07.00 w poniedziałek do piątku do godziny 16.00,

  6. opiekę nad uczniami, zgłoszonymi do udziału w zajęciach świetlicowych;

  7. opiekę nad uczniami przychodzącymi na zajęcia od godz. 07.45.

§ 33

Dyrektor Ośrodka przedstawia na Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego

terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich na cały rok szkolny wynikające z przepisów o organizacji roku szkolnego.

§ 34

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w  ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Rok szkolny kończy się z dniem 31 sierpnia.

§ 35

Dyrektor placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 36

W dodatkowych dniach wolnych od zajęć, placówka ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

§ 37

Placówka ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 38

Dyrektor organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dodatkowych dniach wolnych od zajęć na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o potrzebie objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi, złożony na tydzień przed ustalonym dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 39

Dyrektor placówki może odwołać zajęcia realizowane na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej, z uwagi na nieobecność nauczyciela. Informacje o zmianie w planie lekcji wychowawca klasy/wicedyrektor przekazuje rodzicowi osobiście/telefonicznie lub pisemnie za potwierdzeniem zapoznania się z informacją przez rodzica, sygnowaną podpisem. Jeżeli uczeń nie dostarczy informacji zwrotnej od rodzica wychowawcy klasy lub nauczycielowi, z którym realizował ostatnią lekcję, nauczyciel kieruje ucznia do świetlicy szkolnej lub do grupy wychowawczej, jeśli uczeń przebywa w grupach wychowawczych.

§ 40

Decyzję o samodzielnym powrocie ucznia z placówki podejmuje rodzic, uwzględniając stopień dojrzałości dziecka oraz możliwe zagrożenia, przekazując swoją decyzję pisemnie wychowawcy klasy. Możliwy jest odbiór ucznia przez inną osobę po dostarczeniu upoważnienia przez rodzica.

§ 41

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Ośrodka. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący Ośrodek.

 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka, dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 42

   1. Opieka w Ośrodku, stosowanie do zadań statutowych, podlega na realizacji zintegrowanych działań wobec ucznia oraz pracy z rodziną wychowanka.

   2. Działania, o których mowa w ust. 1 tworzą:

1) zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze;

2) zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;

3) zajęcia w zespołach zainteresowań, organizacjach szkolnych;

4) praca na rzecz Ośrodka i środowiska.

   1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.

   2. Czas pracy Ośrodka dostosowany jest do potrzeb wychowanków, tak, aby zapewnić wychowankom opiekę całodobową.

   3. W placówce zorganizowana jest opieka w porze nocnej od godziny 22.00 do 07.00.

   4. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

§ 43

 1. W zależności od rodzaju zajęć uczniowie-wychowankowie podzieleni są na:

   1. oddziały szkolne /zespoły klasowe;

   2. grupy wychowawcze;

   3. zespoły specjalistyczne;

   4. zespoły zainteresowań;

   5. grupy wychowawcze świetlicy;

   6. zespoły międzyklasowe/międzyoddziałowe;

 1. Liczba wychowanków powinna wynosić:

  1. w oddziale szkolnym, grupie wychowawczej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim od 10 - 16 wychowanków;

  2. w oddziale szkolnym, w tym oddziale Szkoły Przysposabiającej do Pracy, grupie wychowawczej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 - 8;

  3. w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2- 4 wychowanków;

  4. w oddziale dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w głębokim stopniu 2 – 4 wychowanków;

  5. w zespołach specjalistycznych do 10 wychowanków w zależności od rodzaju zajęć.

 2. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

 3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba wychowanków w oddziale szkolnym może być niższa od określonej w ust. 2.

 4. W placówce jest możliwe organizowanie nauczania w klasach łączonych.

§ 44

 1. Nauka odbywa się:

 1. w formie zorganizowanej w Ośrodku a w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u  pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą specjalną a daną jednostką;

 2. w systemie nauczania indywidualnego.

§ 45

    1. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

    2. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć.

    3. Godzina lekcyjna w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznej nauki zawodu 55 minut.

    4. Godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych trwa 60 min.

    5. Godzina zajęć w bibliotece trwa 60 min.

    6. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 min, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

    7. Godzina zajęć rozwijających zainteresowania trwa 45 min.

    8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

    9. Długość przerw między lekcjami wynika z organizacji pracy Ośrodka.

    10. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki.

§ 46

    1. Dla realizacji zajęć w ramach przysposobienia do pracy organizuje się pracownie szkolne, pracownie ćwiczeń praktycznych.

    2. Każda pracownia szkolna posiada swój regulamin. Wszystkich uczniów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów zawartych w regulaminie zajęć warsztatowych.

    3. Każdy uczeń obowiązkowo korzysta z szatni, w miarę możliwości zmienia obuwie oraz zdejmuje ubranie wierzchnie.

    4. Uczeń wchodzi do pracowni razem z nauczycielem.

    5. W pomieszczeniach warsztatowych mogą przebywać tylko uczniowie, którzy mają w danym dniu zajęcia.

    6. Nauczyciel wyznacza dyżurnych, którzy odpowiadają za porządek w pracowni.

    7. Do pracy należy przystąpić w obowiązującym ubiorze roboczym.

    8. Uczniowie pracują tylko pod nadzorem nauczyciela i zgodnie z jego zaleceniami.

    9. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za narzędzia, przyrządy i materiały, które otrzymuje do pracy. W przypadku celowego i rozmyślnego uszkodzenia narzędzi i urządzeń uczeń ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną.

    10. O uszkodzeniach lub zniszczeniach narzędzi, urządzeń czy materiałów należy natychmiast powiadomić nauczyciela.

    11. Uczeń zobowiązany jest zwrócić otrzymane narzędzia tego samego dnia po zakończonej pracy. Zabrania się wynoszenia z warsztatów narzędzi i materiałów.

    12. Każde skaleczenie, nawet najdrobniejsze, należy zgłosić nauczycielowi.

    13. Po skończonej pracy uczeń zobowiązany jest posprzątać miejsce pracy.

    14. Zabrania się używania na zajęciach warsztatowych telefonów komórkowych.

§ 47

1. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

2. W przypadku, gdy pełnoletni uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia ucznia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach etyki i/lub religii Ośrodek zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.

4. W Ośrodku organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców/ustawowych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.

5. Zajęcia z religii/etyki dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim są organizowane dla grup liczących 7 i więcej uczniów.

6. Zajęcia z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,

7. W przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, dyrektor przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych.

8. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.

§ 48

    1. Ośrodek prowadzi bibliotekę służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Mogą z niej korzystać rodzice wychowanków oraz nauczyciele innych szkół prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.

    2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i nauczycielami przedmiotów w celu poznania zainteresowań, uzdolnień i preferencji czytelniczych uczniów;

 2. udzielanie pracownikom, uczniom i rodzicom pomocy w ciągłym doskonaleniu się, w pracy codziennej i twórczej, w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych (wyszukiwanie materiałów i informacji tematycznych, udzielanie porad bibliotekarskich, bibliograficznych, tematycznych oraz na temat literatury pedagogicznej, metodycznej i naukowej);

 3. współpraca z nauczycielami przedmiotów w organizacji zajęć z wykorzystaniem zbiorów biblioteki;

 4. udział biblioteki w życiu szkoły (akademie, uroczystości, imprezy i inne przedsięwzięcia);

 5. uwzględnienie dezyderatów czytelniczych przy powiększaniu zbiorów;

 6. współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną (wycieczki, lekcje, pozyskiwanie materiałów informacyjnych);

 7. tworzenie przyjaznych warunków do zdobywania informacji oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

 8. aktualizacja napisów informacyjnych (zakup lub wykonanie nowych), spis lektur i podręczników;

 9. prowadzenie rejestru aktywności czytelników dla poszczególnych klas;

10) porządkowanie działu opracowania zbiorów - segregacja i likwidacja materiałów zbędnych;

11) prowadzenie ewidencji i statystyki wypożyczeń indywidualnych i zespołowych - statystyka okresowa (półroczna, roczna);

12) opracowanie, składanie sprawozdań z działalności biblioteki;

13) wzbogacanie zbiorów drogą kupna, darowizn, zwrotów za zgubione;

14) ewidencja, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne nabytków (książek darowanych w roku ubiegłym);

15) oprawa i konserwacja zbiorów oraz innych materiałów bibliotecznych;

16) prowadzenie spisu dezyderatów czytelniczych;

17) organizacja imprez bibliotecznych, konkursów (pasowanie na czytelnika uczniów klas I)

18) rozpoznawanie zainteresowań, uzdolnień, potrzeb, oczekiwań użytkowników;

19) zaspokajanie w miarę możliwości potrzeb użytkowników;

20) przygotowanie uczniów do samodzielnego, krytycznego wykorzystania informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i samodzielnych inicjatyw poprzez: udostępnianie zbiorów, pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych przygotowujących do aktywnego korzystania z dorobku myśli ludzkiej i osiągnięć techniki, udzielanie porad bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych, prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć w zakresie korzystania ze zbiorów, warsztatu informacyjnego biblioteki.

3. Szczegółowy zakres działania biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

4. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb osób z niej korzystających.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 2. Ilekroć mowa o:

 1. Podręczniku- należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  a zakupiony z dotacji celowej;

 2. materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

 3. materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
  w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283)

 3. Biblioteka nieodpłatnie:

 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

 2. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 1. Każdy uczeń szkoły ma prawo być czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna.

 2. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu

Biblioteki.

 1. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych.

 2. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca.

 3. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

 4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

 5. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych- zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

 3. podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;

 4. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

 5. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

 6. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

 7. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego placówki, do której uczeń przechodzi.

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

 3. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 4. Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania w zakresie:

 1. udostępniania książek i innych źródeł informacji,

 2. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

 4. brania udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami w zakresie:

 1. realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej w szkole,

 2. gromadzenia zbiorów i tworzenia warsztatu informacyjnego,

 3. poznawania zawartości zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu,

 4. planowania zajęć lekcyjnych w bibliotece,

 5. egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

 6. rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

 7. planowania i organizacji imprez czytelniczych,

 8. wymiany informacji o zbiorach,

 9. wypożyczeń międzybibliotecznych,

 10. organizacji wycieczek mających na celu kształtowanie nawyku korzystania z różnych bibliotek.

§ 49

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

 2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora, dostępny w świetlicy.

 4. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły.

 5. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

 6. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

 7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

 8. Do zadań świetlicy należy:

 1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

 2. umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej,

 3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny,

 4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym,

 5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 6. wyrabianie u uczniów samodzielności,

 7. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

 1. zajęć specjalistycznych,

 2. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,

 3. zajęć utrwalających wiedzę,

 4. gier i zabaw rozwijających,

 5. zajęć sportowych.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

 4. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

 5. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

 6. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

 7. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

 8. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 50

 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 3. Podstawową formą pracy grupy wychowawczej są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 4. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

 5. Godzina zajęć wychowawczo-opiekuńczych wynosi 60 minut.

 6. Do każdej grupy wychowawczej, w skład, której wchodzą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczający do klas I-IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.

 7. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

 8. W grupie wychowawczej zapewnia się opiekę całodobową.

 9. Opiekę wychowawców w porze nocnej pomiędzy godzinami 21.00 – 07.00 ze względu na:

1) pobyt w placówce dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwoju;

2) występowanie szczególnych trudności wychowawczych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym zgodnych z zasadami przeciwpożarowymi.

 1. Z uwagi na warunki określone w ust.2, za zgodą organu prowadzącego, w grupach wychowawczych można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

Nauczanie indywidualne

§ 51

 1. Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się indywidualne nauczanie.

 2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w sposób zapewniający wykonanie zaleceń.

 3. Zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

 4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor jednemu lub kilku nauczycielom zatrudnionym w placówce, za wyjątkiem klas I-III, gdzie prowadzenie zajęć powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

 6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym.

 7. Zajęcia indywidualnego nauczania dla ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą być organizowane w szkole, jeżeli:

1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w   szkole;

2) szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia.

 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

 2. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 3. Wniosek składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 4. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

 5. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

 1. dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych, w co najmniej 2 dniach;

 2. dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10 prowadzonych, w co najmniej 3 dniach

 3. dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 prowadzonych, w co najmniej 3 dniach;

 4. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin prowadzonych, w co najmniej 3 dniach;

 1. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

§ 52

 1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

 1. korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

 2. korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne);

 3. korekcyjno – kompensacyjne;

 4. zajęcia specjalistyczne.

Wewnętrzny system oceniania

§ 53

1. Założenia ogólne: uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

1) ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia;

2) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w  podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z  realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Ośrodka;

4) ocenianie z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. W sytuacjach, gdy nauczanie religii zorganizowane jest w grupach miedzyszkolnych, podstawę wpisania ocen z religii i etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. Ocenę z religii, etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii, etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. Ocena z religii, etyki w klasach I– III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę te należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 54

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju,

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 2. ustalenie kryteriów ocen z zachowania,

 3. ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania wg skali i w formach przyjętych w Ośrodku,

 4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

 5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

§ 55

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocenach oraz ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu,

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 4. Uczniowie są poinformowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu.

 5. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne:

  1. bezpośrednio u nauczyciela danego przedmiotu,

  2. u wychowawcy klasy,

  3. dyrektora;

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

  1. uczniowie są informowani na godzinie do dyspozycji wychowawcy,

  2. rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu;

 1. Uzasadnianie ocen:

 1. nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną,

 2. oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy,

 3. wszystkie oceny pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności uzasadniane są pisemnie pod wystawioną oceną,

 4. w przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust.2c. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 56

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

§ 57

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 58

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub "zwolniona".

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego i w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

§ 59

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz w ustaleniu wg skali określonej w statucie szkoły-śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie planowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w terminie dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

 3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w formie oceny opisowej. Ocena z  religii jest wyrażona stopniem.

 4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

 5. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (w formie opisowej).

 6. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w formie oceny opisowej. Ocena z religii jest wyrażona stopniem.

 7. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 8. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zachowania na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 60

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 3. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 61

 1. Ocenianie:

    1. w klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna i śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

    2. śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na z niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;

3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;

5) w przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku;

6) oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny roczne klasyfikacyjne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6,

 2. stopień bardzo dobry – 5,

 3. stopień dobry – 4,

 4. stopień dostateczny – 3,

 5. stopień dopuszczający – 2,

 6. stopień niedostateczny – 1.

 1. Oceny bieżące mogą zawierać plusy (+) i minusy (-), natomiast oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą zawierać w/w plusów i minusów. Stopnie podsumowujące dany okres klasyfikacyjny z zajęć lekcyjnych w dzienniku, arkuszach ocen i na świadectwie wpisywane są w pełnym brzmieniu;

 2. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Zawodu ustala się według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6

 2. stopień bardzo dobry – 5

 3. stopień dobry – 4

 4. stopień dostateczny – 3

 5. stopień dopuszczający – 2

 6. stopień niedostateczny – 1

Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele uczący w/w szkołach.

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest frekwencja ucznia na danych zajęciach powyżej 50% oraz złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) pisemnego podania do dyrektora Ośrodka o zmianę przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć najpóźniej pięć dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. Decyzję w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z protokołem z pracy komisji w składzie: nauczyciel danego przedmiotu/zajęć dodatkowych, nauczyciel takich samych zajęć lub pokrewnych zajęć, wicedyrektora Ośrodka. Komisja przeprowadza pisemny sprawdzian poziomu opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych i sporządza protokół. Pisemny sprawdzian musi odbyć się najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. Informację o podjętej przez dyrektora decyzji w formie pisemnej wydaje się rodzicowi i dołącza do teczki osobowej ucznia. Roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa niż przewidywana;

 1. Kryteria ocen:

 1. stopień celujący- otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania w danej klasie, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, osiąga sukcesy w konkursach klasowych, zawodach sportowych,

 2. stopień bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który opanował treści, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 3. stopień dobry- otrzymuje uczeń, który opanował treści z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

 4. stopień dostateczny- otrzymuje uczeń, który opanował treści oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

 5. stopień dopuszczający- otrzymuje uczeń, który opanował treści z danego przedmiotu nauczania, dzięki czemu może zdobywać podstawową wiedzę z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,

 6. stopień niedostateczny- otrzymuje uczeń, który nie opanował treści przewidzianych do realizacji w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

§ 62

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 7. okazywanie szacunku innym osobom,

 8. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

 9. udział w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

 1. wzorowe – wz,

 2. bardzo dobre – bdb,

 3. dobre – db,

 4. poprawne – pp,

 5. nieodpowiednie – ndp,

 6. naganne – ng.

 1. Kryteria oceny z zachowania:

 1. Wzorowe zachowanie otrzymuje uczeń, który:

 1. wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,

 2. na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów,

 3. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 4. jest pilny w nauce, sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli,

 5. systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

 6. dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę swoich możliwości i możliwości stworzonych przez szkołę,

 7. szanuje podręczniki, mienie szkoły i oraz mienie kolegów,

 8. dba o zdrowie i higienę swoją, innych i otoczenia,

 9. nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających szkodliwych dla zdrowia),

 10. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,

 11. wykazuje się dużą samodzielnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga innych członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań

 1. Bardzo dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który:

 1. bardzo dobrze spełnia polecane mu zadania,

 2. jest pomocny dla innych w sytuacjach trudnych,

 3. na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą,

 4. szanuje wszystkich pracowników szkoły,

 5. jest koleżeński i chętny do działania na rzecz klasy i środowiska szkolnego,

 6. jest pilny w nauce i systematycznie odrabia zadania domowe,

 7. systematycznie uczęszcza do szkoły, a w przypadku nieobecności w wyznaczonym terminie przynosi usprawiedliwienie,

 8. nie ulega żadnym nałogom,

 9. nie używa wulgarnego słownictwa,

 10. jest aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i życzliwa

 1. Dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który:

 1. dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest systematyczny w nauce,

 2. cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych, kolegów i koleżanek,

 3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska,

 4. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i w semestrze ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,

 5. szanuje podręczniki szkolne, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 6. dba o zdrowie i higienę swoją, innych i otoczenia,

 7. nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa,

 8. współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, prawidłowo wypełnia swoje zadania, reaguje pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu

 1. Poprawne zachowanie otrzymuje uczeń, który:

 1. poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia, zgodnie z kodeksem ucznia i statutem szkoły,

 2. pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

 3. szanuje mienie szkolne, społeczne, podręczniki szkolne,

 4. przestrzega zasad zdrowia, higieny estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój, fryzura),

 5. w semestrze ma nie więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,

 6. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

 7. współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, zdarza mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co jest przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole, podejmuje działania na prośbę lidera zespołu lub opiekuna projektu

 1. Nieodpowiednie zachowanie otrzymuje uczeń, który:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

 2. nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,

 3. niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 4. nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia,

 5. nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach, imprezach szkolnych,

 6. w semestrze ma nie więcej niż 100 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,

 7. nie odrabia zadań domowych,

 8. nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków podczas realizacji projektu gimnazjalnego, czego konsekwencją jest opóźnienie w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu

 1. Naganne zachowanie otrzymuje uczeń, który:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

 2. prowokuje konflikty, kłótnie, bójki,

 3. znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

 4. wszedł w konflikt z prawem,

 5. nie prowadzi zeszytów i nie odrabia zadań domowych,

 6. nie przestrzega zasad właściwego zachowania na lekcjach, apelach, uroczystościach i imprezach szkolnych,

 7. samowolnie opuszcza klasę w trakcie trwania lekcji,

 8. jest wulgarny w stosunku do całego personelu szkoły,

 9. nie wykazuje żadnych chęci do współpracy z wychowawcą,

 10. nagminnie ulega nałogom (palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających),

 11. w semestrze ma więcej niż 100 godzin nieusprawiedliwionych,

 12. nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno do członków zespołu jak i do opiekuna

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

 3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 63

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych, ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę swoich możliwości, stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków.

§ 64

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw o ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu (50%) przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia mającego usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione nieobecności lub realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji,

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 2. W przypadku niesklasyfikowana ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub "nieklasyfikowana".

§ 65

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 66

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala ją w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 2. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 3. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

 2. wychowawca klasy,

 3. wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie,

 4. pedagog,

 5. psycholog,

 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 7. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel prowadzący zajścia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 67

 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na jego wniosek i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum, szkołę zawodową, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 6. Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach, które należy spełnić, aby otrzymać ocenę dopuszczającą.

 7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły (lub inna osoba pełniąca funkcje kierownicze),- jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,- jako egzaminujący,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,- jako członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 6. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami).

 7. Uczeń, który nie spełnił warunków w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 8. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. W/w przepis dotyczy również uczniów gimnazjum.

 9. Po szczegółowej analizie osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez Radę Pedagogiczną można mu przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym, co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

 10. Decyzje o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 11. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zgody rodziców. Opinię sporządza się w formie pisemnej.

 12. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 13. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 14. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadku braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami.

 15. Na zakończenie trzeciej klasy gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.

 16. Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.

 17. Uczeń, który ukończył szkołę zawodową ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego

 18. Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego regulują odrębne przepisy.

 19. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

Projekt edukacyjny

§ 68

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 3. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.

 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji tego projektu.

 7. Informacje o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z udziału w projekcie.

 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

Pracownicy Ośrodka

§ 69

1. W Ośrodku zatrudnia się:

1) pracowników pedagogicznych: nauczycieli, nauczycieli-wychowawców, logopedów, nauczycieli terapii pedagogicznej, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, bibliotekarza, psychologa, pedagoga i innych nauczycieli terapeutów w zależności od potrzeb;

2) pracowników ekonomiczno-administracyjnych;

3) pracowników obsługi.

2. Pracownicy administracji, ekonomiczni i obsługi zatrudnieni są w Ośrodku zgodnie z potrzebami.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 70

Stanowiska kierownicze tworzy się na wniosek dyrektora i za zgodą organu prowadzącego Ośrodek.

§ 71

 1. Pracownik zatrudniony w Ośrodku zobowiązany jest przestrzegać zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

§ 72

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. rzetelne realizowanie zadań zgodnie z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 2. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,

 3. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,

 4. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

 5. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 6. indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 7. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach,

 9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,

 10. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym,

 11. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,

 12. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN,

 13. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami w kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej,

 14. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P

 15. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów,

 16. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia,

 17. przestrzeganie tajemnicy służbowej,

 18. uczestniczenie w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych;

 19. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

 20. prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki prowadzonych zajęć, opracowanie wymaganego na danym stanowisku pracy programu/ planu, terminowe dokonywanie wpisów do odpowiedniego do rodzaju prowadzonych zajęć dziennika, arkuszy ocen;

 21. przedstawianie dyrektorowi Ośrodka programów i planów pracy;

 22. formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 23. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,

 24. wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

 25. dążenie do pełni własnego rozwoju,

 26. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nim uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną,

 27. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

§ 73

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i ppoż.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,

 2. aktywnego pełnienia dyżuru- reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru.

 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,

 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ściany, ławki i inne urządzenia szkolne oraz by nie niszczyli roślin,

 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych,

 6. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw,

 7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- szczególnie w toaletach szkolnych,

 8. natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły,

 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

 5. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,

 6. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,

 7. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,

 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

 3. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 74

1. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie dyrektor powierza obowiązki wychowawcy klasy innemu nauczycielowi. Dyrektor Ośrodka powierza każdą grupę wychowawczą szczególnej opiece dwóm wychowawcom;

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny;

3. Przy powierzaniu opieki wychowawczej, dyrektor bierze pod uwagę indywidualne predyspozycje nauczyciela, a także opinie rodziców i wychowawców;

4. Na pisemny umotywowany wniosek rodziców, dyrektor może dokonać zmiany wychowawców oddziału / klasy /grupy /.

5. Zadaniem wychowawcy klasy /oddziału/ jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

 4. systematyczna konsultacja z rodzicami /opiekunami/, psychologiem, pedagogiem szkolnym;

 5. przeprowadzanie spotkań z rodzicami, przekazywanie informacji o zachowaniu i postępach w nauce oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

 6. zapoznawanie uczniów z zasadami postępowania w przypadku zagrożeń.

6. Wychowawca klasy realizuje swoje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków życia, ich potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

3) ułatwienie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

5) wdrażanie do współpracy z nauczycielami i wychowawcą;

6) realizację zajęć do dyspozycji wychowawcy z uwzględnieniem Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki;

7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

8) rozwijanie pozytywnej motywacji do uczenia się;

9) wdrażanie uczniów do porządku, punktualności, systematyczności i organizowania pracy,

10) monitorowanie wyników w nauce uczniów, wspólne z uczniem, rodzicem, nauczycielem przedmiotu analizowanie przyczyn niepowodzeń;

11) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania zajęć, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili dużą liczbę godzin lekcyjnych z uwagi na chorobę;

12) kształtowanie właściwych stosunków między uczniami;

13) pobudzanie do różnorodnej działalności szkolnej i pozaszkolnej;

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, wychowawcami grup;

15) występowanie z wnioskami o udzielenie stosownej pomocy;

16) w miarę możliwości planowanie i organizowanie z wychowankami i ich rodzicami formy życia zespołowego integrującej środowisko.

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych:

1) prowadzenia dziennika lekcyjnego;

2) prowadzenia arkuszy ocen;

3) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących klasy;

4) nadzoruje ewidencje wpłat składek rodziców;

5) wypisuje świadectwa szkolne i nagrody;

6) może występować z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i/lub osiągnięcia sportowe;

7) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z poleceniami Dyrektora;

8) przechowywania usprawiedliwień nieobecności uczniów do końca danego roku szkolnego;

9) notowania usprawiedliwień osobistych lub telefonicznych rodzica ucznia w dzienniku lekcyjnym;

10) przekazywania rodzicowi informacji o zmianach w planie lekcji osobiście/telefonicznie lub pisemnie za potwierdzeniem zapoznania się z informacją przez rodzica i przechowywania informacji z podpisem rodzica do końca pierwszego półrocza nauki;

11) odnotowywania w dzienniku lekcyjnym zwolnienia ucznia z zajęć na podstawie rozmowy osobistej rodzica z wychowawcą /pedagogiem/ wicedyrektorem.

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oświatowych i naukowych.

§ 75

  1. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze należy:

1) opracowanie Indywidualnego Programu Zajęć we współpracy z psychologiem oraz w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć. Program zawiera w szczególności cele realizowanych zajęć, metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć, zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć;

2) dokonywania okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym indywidualnego programu zajęć i modyfikowanie indywidualnego programu w razie potrzeb;

3) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) prowadzenie zeszytu obserwacji odrębnie dla każdego uczestnika zajęć, zawierającego informacje dotyczące:

a) zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),

b) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja),

c) podejmowania aktywności własnej (niekierowanej),

d) koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji,

e) współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania,

f) opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności),

g) dominującego nastroju i emocji,

h) gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów),

i) umiejętności w zakresie samoobsługi,

j) udziału w czynnościach porządkowych,

k) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu),

l) sposobów komunikowania się,

m) innych istotnych zachowań.

§ 76

1. Wychowawca grupy wychowawczej prowadzi pracę wychowawczo- opiekuńczą z wychowankami.

2. Zadaniem wychowawcy grupy w szczególności jest:

1) zapoznanie się z wynikami badań pedagogicznych i psychologicznych w celu poznania każdego wychowanka;

2) współpraca z pedagogiem, psychologiem, lekarzem, sądem i policją;

3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

4) organizowanie właściwej opieki i procesu wychowania;

5) życzliwe traktowanie wychowanków;

6) zapewnienie wychowankom warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i  psychiczną;

7) współuczestniczenie w opracowywaniu i realizacji programów opieki, kształcenia i wychowania;

8) współpraca z innymi pracownikami Ośrodka i rodzicami wychowanków;

9) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad higieny osobistej, kultury i współżycia w zespole;

10) wdrażanie do dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

11) kształtowanie odpowiedzialności wychowanków za własne postępowanie;

12) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych wychowanków, szczególnie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych;

13) sprawowanie opieki w porze nocnej;

14) objęcie opieką wychowanków, w przypadku nieobecności nauczyciela lub terapeuty.

§ 77

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9) systematyczne dokumentowanie przebiegu realizacji zajęć we właściwych dziennikach.

§ 78

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 5. przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego w zakresie realizowanych zajęć i przekazanie go wychowawcy danego ucznia;

 6. realizacja indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego;

 7. systematyczne dokumentowanie przebiegu realizacji zajęć we właściwych dziennikach wraz z dokonaniem oceny postępów i wnioskami do dalszej pracy;

 8. przekazanie oceny postępów i wniosków do dalszej pracy wychowawcy klasy danego ucznia, przed zebraniem zespołu, planującym pomoc psychologiczno- pedagogiczną na kolejny rok szkolny.

§ 79

 1. Do zadań doradcy zawodowego lub wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 80

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 5. przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego w zakresie realizowanych zajęć i przekazanie go wychowawcy danego ucznia.

 6. realizacja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;

 7. systematyczne dokumentowanie przebiegu realizacji zajęć we właściwych dziennikach wraz z dokonaniem oceny postępów i wnioskami do dalszej pracy;

 8. przekazanie oceny postępów i wniosków do dalszej pracy wychowawcy klasy danego ucznia, przed zebraniem zespołu, planującym pomoc psychologiczno- pedagogiczną na kolejny rok szkolny.

2. Do zadań pozostałych nauczycieli terapeutów należy:

 1. diagnozowanie potrzeb, deficytów rozwojowych i zasobów uczniów;

 2. przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego w zakresie realizowanych zajęć i przekazanie go wychowawcy danego ucznia;

 3. realizacja indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego;

 4. systematyczne dokumentowanie przebiegu realizacji zajęć we właściwych dziennikach wraz z     dokonaniem oceny postępów i wnioskami do dalszej pracy;

 5. przekazanie oceny postępów i wniosków do dalszej pracy wychowawcy klasy danego ucznia przed zebraniem zespołu, planującym pomoc psychologiczno – pedagogiczną na kolejny rok szkolny.

§ 81

  1. W klasach I - IV dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w zespole rewalidacyjno- wychowawczym zatrudnia się pomoc nauczyciela; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela dla ww. uczniów w klasach IV- VI i gimnazjum.

  2. Do grupy wychowawczej można zatrudnić pomoc wychowawcy za zgodą organu prowadzącego.

  3. Do grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający do klas I-IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.

§ 82

   1. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;

2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu;

3) prowadzenie gospodarki finansowej ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka;

5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek;

6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

8) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

9) opracowywanie rocznych planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgorzelcu;

10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;

12) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;

13) sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;

14) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;

15) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;

16) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu księgowości;

17) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka;

18) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

19) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych Ośrodka;

20) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji Ośrodka;

21) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w Ośrodku;

22) przekazywanie dyrektorowi Ośrodka rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi Ośrodka;

23) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Ośrodka dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej;

24) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;

25) codzienna archiwizacja danych księgowych;

26) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej;

27) reprezentowanie Ośrodka przed sądami w sprawach finansowych;

29) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., regulaminu pracy i innych wewnętrznych przepisów oraz procedur postępowania;

30) udział w szkoleniach bhp i ppoż. oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

31) wykonywanie innych poleceń dyrektora Ośrodka;

 1. Główny księgowy służbowo odpowiada przed Dyrektorem Ośrodka i ponosi odpowiedzialność prawną za:

1) przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych Ośrodka;

3) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;

4) wykonywanie innych zadań nałożonych przez dyrektora Ośrodka.

3. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;

2) odmówić akceptacji dokumentu, który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O odmowie zawiadamia Dyrektora Ośrodka pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;

3) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie służbowe Dyrektora Ośrodka stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;

4) wnioskować do dyrektora Ośrodka o przeprowadzenie kontroli określonych działań, które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównego księgowego;

5) wnioskować do Dyrektora Ośrodka o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej.

§ 83

Zakresy obowiązków pozostałych pracowników administracji i obsługi określa indywidualnie, w odniesieniu do potrzeb placówki, Dyrektor Ośrodka.

§ 84

   1. Dyrektor szkoły może powierzyć sprawowanie nadzoru nad BHP w placówce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno - prawnej lub pracownikowi szkoły posiadającemu uprawnienia.

   2. Obowiązki inspektora BHP:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

5) udział w przekazywaniu do użytkowania: nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci;

6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

14) współpraca z Dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

17) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

19) inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

§ 85

 1. Każdy pracownik Ośrodka ma prawo:

1) zrzeszania się w organizacjach związkowych;

2) przynależności do Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;

3) korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe zasady korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa regulamin;

4) zapoznania się z aktualnymi zarządzeniami i zmianami w dotychczas już istniejących przepisach;

5) podnoszenie swoich kwalifikacji;

6) awansu i nagród.

Wychowankowie

§ 86

 1. Podstawą skierowania dziecka do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z poradni psychologiczno - pedagogicznej, poradni specjalistycznej lub innej placówki, w której za zgodą kuratora oświaty utworzono zespół orzekający działający na zasadach określonych w przepisach w sprawie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych.

 2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 3. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.

 4. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 87

1. Wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rodzic/opiekun prawny przekazuje do Ośrodka w zależności od rodzaju i zakresu opieki, którą ma być objęty wychowanek:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły;

2) wniosek o przyjęcie do grup wychowawczych o ile uczeń będzie korzystał z całodobowej opieki;

3) kartę zdrowia ucznia.

 1. Przyjęcie ucznia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej następuje na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej winien przedłożyć:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej lub innej placówki, w której za zgodą kuratora oświaty utworzono zespół kwalifikacyjny działający na zasadach określonych w przepisach w sprawie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych;

 2. wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub wniosek kandydata pełnoletniego o przyjęcie do szkoły;

 3. świadectwo ukończenia gimnazjum;

 4. opinię wychowawcy;

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 6. jedno zdjęcie;

 7. kartę zdrowia;

 8. skierowanie Starosty Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 88

Dowóz wychowanka do Ośrodka organizuje i pokrywa koszty transportu gmina, na terenie, której zamieszkuje wychowanek.

§ 89

W czasie pobytu dziecka w grupie wychowawczej Ośrodek zapewnia zaspakajanie potrzeb życiowych wychowanka odpowiednio do jego wieku i możliwości rozwojowych.

§ 90

Kontakty z rodzicami, którym sąd ograniczył prawo do osobistej styczności z dzieckiem odbywają się według zasad określonych przez sąd.

§ 91

 1. Ciąża małoletniej nie może być powodem odmowy przyjęcia do Ośrodka.

 2. Jeżeli w Ośrodku przebywa wychowanka będąca w ciąży, placówka zapewnia jej w okresie ciąży, porodu i po porodzie stosowną opiekę, przygotowując ją do macierzyństwa;

 3. O stanie ciąży małoletniej wychowanki korzystającej z opieki całkowitej, dyrektor Ośrodka powiadamia, jej rodziców (opiekuna prawnego).

 4. Ciąża i macierzyństwo wychowanki nie wykluczają jej dalszego pobytu w Ośrodku.

§ 92

 1. Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu:

1) ukończenia szkoły;

2) ustąpienia przyczyn umieszczenia;

3) zakwalifikowanie wychowanka do innej formy opieki, przeniesienie do innej placówki;

4) skreślenia z listy ucznia Ośrodka;

5) rezygnacji wychowanka pełnoletniego lub rodziców (opiekuna prawnego) z dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku;

  1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia, niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu, z listy uczniów, po wydaniu pisma uprzedzającego, w następujących przypadkach:

1) groźby karalne wobec uczniów lub pracowników szkoły;

2) wymuszanie;

3) zażywanie lub rozprowadzanie środków odurzających;

4) picie alkoholu na terenie szkoły;

5) dewastacja mienia;

6) stosowanie przemocy wobec innych;

7) nieusprawiedliwione nieobecności przekraczające 50 % godzin lekcyjnych.

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

4. Dyrektor Ośrodka może po uzyskaniu informacji od wychowawcy grupy i wicedyrektora, skreślić z listy grup wychowawczych wychowanka, który:

1) swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia innych;

2) dopuszcza się przywłaszczania mienia szkoły, innych wychowanków/uczniów;

3) dopuszcza się niszczenia mienia placówki, mienia publicznego, osób prywatnych

(wandalizm);

4) swoim zachowaniem wpływa demoralizująco na innych członków społeczności szkolnej;

5) nagminnie nie przestrzega regulaminu grup wychowawczych;

6) otrzymał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane

w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

 1. dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

§ 93

 1. W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka przez ucznia, któremu zapewnia się opiekę całodobową podejmuje się następujące kroki:

1) wychowawca przeprowadza postępowanie wyjaśniające;

2) po wyjaśnieniu okoliczności samowolnego opuszczenia placówki Dyrektor lub wskazana przez niego osoba powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekuna prawnego) wychowanka, policję oraz stosownie do okoliczności, sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia.

  1. W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum podejmuje się następujące kroki:

1) wychowawca klasy informuje telefonicznie rodzica ucznia/opiekuna prawnego;

2) Dyrektor informuje policję - jeśli stan zdrowia ucznia wymaga natychmiastowej interwencji.

§ 94

1. Kształcenie dzieci i młodzieży w Ośrodku może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 1. 18 rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;

 2. 21 rok życia - w przypadku gimnazjum;

 3. 24 rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

 1. Zajęciach rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

§ 95

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku ponoszą opłatę za posiłki w stołówce Ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

 2. Wysokość opłat za posiłki, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 3. Opłaty, nie mogą przekraczać łącznie 25% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 4. Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa w ust. 1-3, należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.

 5. Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 1- 3;

Prawa i obowiązki ucznia i wychowanka

§ 96

 1. Uczeń ma prawo:

 1. do opieki nauczyciela zarówno podczas lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych;

 2. korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem;

 3. uzyskać pomoc w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności SOSW;

 5. realizować indywidualny program nauczania, po spełnieniu określonych warunków;

 6. być nauczanym indywidualnie po uzyskaniu właściwego orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej;

 7. korzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z życzeniem rodzica/opiekuna prawnego;

 8. zwracać się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz uzyskania pomocy;

 9. wypoczywać podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania prac domowych;

 10. być zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego i pracy przy komputerze po otrzymaniu decyzji Dyrektora w tej sprawie, wydanej na podstawie opinii wydanej przez lekarza i wniosku rodzica/opiekuna prawnego;

 11. znać termin i zakres pracy klasowej (z tygodniowym wyprzedzeniem) trwającej jedną godzinę lekcyjną;

 12. pisania jednej pracy klasowej w ciągu dnia, a nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia. (Jeżeli na prośbę uczniów termin pracy klasowej zostanie przesunięty, powyższa zasada przestaje obowiązywać);

 13. rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych;

 14. do znajomości programu nauczania, Statutu Ośrodka i korzystania z zawartych w nim praw;

 15. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

 16. swobody wyrażania myśli i przekonań, opinii dotyczących życia Ośrodka, (jeśli nie narusza tym dobra innych);

 17. wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją rodziców (opiekunów prawnych);

 18. udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracy w innych organizacjach.

 1. Wychowanek ma prawo:

 1. do przyjmowania odwiedzających go krewnych i kolegów za zgodą wychowawcy i rodzica;

 2. otrzymać pomoc od wychowawców grup;

 3. należeć do wszelkich organizacji działających na terenie Ośrodka oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Ośrodek. Działalność w organizacjach pozaszkolnych możliwa jest po uzyskaniu zgody rodzica;

 4. przedstawiciele wychowanków wyłonieni w wyborach samorządowych maja prawo wnosić propozycje dotyczące pracy w grupach wychowawczych;

 5. w przypadku naruszenia praw ucznia i/lub wychowanka uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo do złożenia pisemnej lub ustnej skargi w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia do Dyrektora Ośrodka. Dyrektor jest zobowiązany w terminie 7 dni od wpłynięcia skargi wydać odpowiedź pisemną oraz poinformować ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) o możliwości odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem Dyrektora.

 1. Uczeń ma obowiązek:

 1. godnie reprezentować szkołę;

 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i twórczego uczestnictwa w życiu Szkoły;

 3. przygotowania się do zajęć edukacyjnych, do zajęć edukacyjnych w zastępstwie, ujętych w planie, co najmniej dzień wcześniej oraz przygotowania się do zajęć pozalekcyjnych, jeżeli jest taka potrzeba;

 4. odrabiania zadań domowych;

 5. właściwego zachowywania się na zajęciach edukacyjnych i przerwach, tak by nie zakłócać ich przebiegu;

 6. być przygotowanym do lekcji, punktualnie przychodzić na zajęcia;

 7. uzupełnienia braków wynikających z nieobecności;

 8. dostarczania wychowawcy klasy pisemnych usprawiedliwień nieobecności w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia po powrocie do szkoły w postaci zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). Dopuszcza się usprawiedliwienia ustne złożone przez rodzica;

 9. nadrobienia straconych zajęć w dniu ustawowo wolnym, wyznaczonym przez Dyrekcję, w przypadku, gdy Dyrektor szkoły będzie zmuszony przerwać lub odwołać zajęcia z winy uczniów;

 10. dbania o schludny wygląd. Przez schludny wygląd rozumie się w szczególności:

  1. czyste włosy; nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów oraz stosowania we włosach nadmiernej ilości żelów lub podobnych środków,

  2. zabrania się tatuaży i piercingu. Dopuszcza się noszenie skromnej, drobnej biżuterii,

  3. krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze, twarz pozbawiona wyzywającego makijażu;

  1. noszenia odpowiedniego stroju (skromny, niewyzywający, estetyczny). Przez odpowiedni strój rozumie się w szczególności: obuwie na niskim obcasie, długie spodnie, w okresie letnim dopuszcza się spodnie o długości za kolana, spódnica lub sukienka o długości, co najmniej do kolan, bluzka lub koszula zakrywająca brzuch, o małym dekolcie i rękawie zakrywającym ramiona;

  2. noszenia stroju galowego (biała bluzka lub koszula, czarne, granatowe spodnie lub spódnica) na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wigilię, testy kompetencji i inne uroczystości szkolne;

  3. przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych, multimedialnych i telekomunikacyjnych. Uczeń posiadający telefon komórkowy/urządzenie elektroniczne jest zobowiązany do schowania urządzenia, wyciszenia dźwięku i wyłączenia wibracji. W przypadku naruszenia tego zakazu uczeń przekazuje wyłączony telefon komórkowy lub urządzenie w depozyt do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły. Urządzenie może odebrać rodzic lub prawny opiekun ucznia. Zabrania się nagrywania i robienia zdjęć za pomocą w/w sprzętu innym uczniom i pracownikom Ośrodka bez ich zgody. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za posiadany przez ucznia sprzęt elektroniczny. W przypadku powtarzania się tej sytuacji wobec ucznia zostaną zastosowane kary według Statutu;

  4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka;

  5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku;

  6. dbania o zdrowie i życie własne i innych, w tym przestrzegania zakazu palenia tytoniu (także w formie papierosów elektronicznych), picia alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, a także picia napojów energetyzujących;

  7. naprawić wyrządzone przez siebie szkody niematerialne;

18) podporządkowania się zaleceniom Dyrekcji Ośrodka, nauczycieli oraz samorządu szkolnego lub klasowego, o ile nie są one sprzeczne ze Statutem Ośrodka i nie naruszają godności osobistej;

19) uczeń ma bezwzględny zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw i podczas lekcji bez wiedzy i zgody nauczyciela;

20) odzież wierzchnią i obuwie pozostawić w szatni;

21) zmieniania obuwia w okresie jesienno – zimowym;

22) po skończonych zajęciach spokojnie zejść do szatni, ubrać się i opuścić teren szkoły;

23) przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności. Uczniowi nie wolno stosować przemocy w stosunku do innych uczniów;

24) uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak: broń, petardy, gaz, noże, zapałki, materiały wybuchowe;

25) respektowania regulaminów pracowni przedmiotowych;

26) przekazać wychowawcy klasy lub nauczycielowi na ostatniej lekcji, potwierdzenia rodzica o uzyskaniu informacji dotyczącej zmian w planie zajęć lekcyjnych. Jeżeli uczeń nie dostarczy informacji zwrotnej od rodzica, nauczyciel realizujący ostatnią lekcję w dniu, w którym dokonana była zmiana organizacyjna, kieruje ucznia do świetlicy szkolnej lub do grupy wychowawczej, jeśli uczeń przebywa w grupach wychowawczych.

27) na każdą lekcję czekać na nauczyciela przed salą przewidzianą w planie zajęć, a w razie nieobecności nauczyciela, gospodarz klasy powiadamia o tym fakcie Dyrekcję;

28) poszanowania poglądów, przekonań i godności osobistej drugiego człowieka oraz niekomentowanie stosunków osobistych i rodzinnych;

29) przestrzegania zakazu słuchania wulgarnych tekstów. W przypadku naruszenia tego zakazu uczeń przekazuje wyłączony telefon komórkowy lub urządzenie w depozyt do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły na czas określony przez nauczyciela. Urządzenie może odebrać rodzic lub prawny opiekun ucznia.

 1. Wychowanek ma obowiązek:

 1. szanowania cudzej własności;

 2. przestrzegania rozkładu dnia w grupach wychowawczych;

 3. wypełniania poleceń swoich wychowawców;

 4. sumiennego odrabiania zadań domowych;

 5. pomagania słabszym;

 6. uzyskania zgody wychowawcy i rodziców na wyjście poza teren Ośrodka;

 7. uczęszczania na zajęcia popołudniowe;

 8. przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje od 21.00 do 07.00.

 1. Za wzorowe wypełnienie obowiązków oraz za wzorowe zachowanie wychowankom Ośrodka przyznawane są nagrody:

1) pochwała udzielona przez wychowawcę indywidualnie lub na forum klasy, grupy wychowawczej;

2) pochwała udzielona przez dyrektora Ośrodka na forum szkoły lub grupy wiekowej;

3) listy pochwalne, gratulacyjne dla rodziców ucznia;

4) dyplomy;

5) stypendium za wyniki w nauce i/lub osiągnięcia sportowe;

6) prezentacja sylwetki na gazetce ściennej, prasie lokalnej

7) świadectwo z wyróżnieniem- średnia ocen 4, 75 i wyżej, wzorowa lub bardzo dobra ocena z  zachowania;

8) nagrody rzeczowe;

9) dany uczeń, grupy uczniów lub zespoły klasowe mogą być nagradzani przez Dyrektora placówki, nauczycieli, Radę Rodziców w sposób niewymieniony w statucie Ośrodka.

 1. Za łamanie zasad współżycia społecznego i nierealizowanie obowiązków ucznia/wychowanka uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasy/grupy, Dyrektora indywidualnie lub na forum klasy/grupy;

2) uwagą pisemną;

3) upomnieniem ustnym udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasy/grupy, Dyrektora na forum nauczycieli;

4) naganą ustną wychowawcy klasy lub Dyrektora placówki na forum klasy;

5) naganą pisemną Dyrektora placówki dołączoną do dokumentacji ucznia na okres dwóch lat;

6) nakazem prowadzenia zeszytu, w którym podpisywałby się nauczyciel po każdej lekcji;

7) pozbawieniem możliwości reprezentowania placówki w imprezach, konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych na czas określony;

8) wstrzymaniem na czas określony przywilejów lub funkcji społecznej;

9) nałożeniem dodatkowych obowiązków np. dyżurów;

10) w przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez ucznia rodzic jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu/naprawy szkody, naprawienia szkody we własnym zakresie lub w inny sposób zadość uczynić. O pokryciu kosztów lub sposobach naprawienia szkód materialnych decyduje dyrektor Ośrodka;

11) nakazaniem pracy na rzecz Ośrodka po uzgodnieniu z rodzicem;

12) skierowaniem sprawy na policję lub do sądu rodzinnego;

13) przeniesieniem do równoległej klasy – grupy;

14) przeniesieniem do równoległej klasy w innym Ośrodku (za zgodą rodziców /opiekunów prawnych) za porozumieniem stron;

15) przeniesieniem do równoległej klasy w innym Ośrodku na wniosek dyrektora przedłożony kuratorowi oświaty;

16) skreśleniem z listy uczniów wychowanka, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu;

16a) skreśleniem wychowanka grup wychowawczych z listy;

17) uwagi do stosowania kar:

a) możliwe jest łączne wymierzanie kilku kar,

b) udzielona kara (o ile nie została anulowana) musi zostać uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania,

c) kara może zostać zawieszona przez osobę wymierzającą daną karę na czas określony na prośbę zainteresowanego,

d) obowiązkiem nakładającego karę jest jej egzekwowanie,

e) o pokryciu kosztów lub sposobach naprawienia szkód materialnych decyduje Dyrektor Ośrodka,

f) o zastosowanej karze wychowawca informuje rodzica,

g) w sporadycznych przypadkach, przy arbitrażu Dyrektora Szkoły, może nastąpić anulowanie nałożonej kary na ucznia na wniosek Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy,

h) od kar udzielonych przez wychowawcę lub innych nauczycieli uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo pisemnie odwołać się do Dyrektora Szkoły. Dyrektor, po rozpatrzeniu odwołania, udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dni od wpłynięcia odwołania. Od kar udzielonych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo pisemnie odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 7 dni.

§ 97

 1. Tryb składania skarg:

 1. uczeń ma prawo złożyć skargę do każdego zatrudnionego w placówce nauczyciela i wychowawcy w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia,

 2. sprawy między uczniami tej samej klasy (grupy wychowawczej) rozpatruje wychowawca klasy lub wychowawca grupy wychowawczej,

 3. konflikty między uczniami różnych klas (grup wychowawczych) rozpatruje pedagog w porozumieniu wychowawców. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się notatkę służbową przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym lub przez pedagoga w prowadzonej przez niego dokumentacji.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi uczeń lub w jego imieniu rodzic ma prawo złożyć skargę na piśmie do Dyrektora Szkoły, który jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie administracyjnym udzielić odpowiedzi.

Dokumentacja

§ 98

 1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:

1) księgę uczniów i wychowanków;

2) dzienniki zajęć;

3) dzienniki wychowawcze klas;

4) dzienniki zajęć grup wychowawczych;

5) arkusze ocen uczniów;

6) dokumentację osobistą wychowanków;

7) dokumentację przebiegu nauczania;

8) protokoły egzaminów;

9) protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

  1. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej określają odrębne przepisy.

  2. Dzienniki zajęć lekcyjnych, rewalidacyjno- wychowawczych, specjalistycznych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzone są według sposobu określonego w przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Postanowienia końcowe

§ 99

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 2. Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony nauczyciel.

 4. Działalność placówki może być uzupełniania świadczeniami wolontariuszy.

 5. Dyrektor placówki informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki.

 6. Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

 2. czas trwania porozumienia;

 3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz innymi pracownikami;

 4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki;

 5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

  1. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć, innymi pracownikami oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.

§ 100

 1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

 1. organów szkoły;

 2. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

 1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. O zmianach (nowelizacji) w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. Tekst jednolity Dyrektor udostępnia pracownikom Ośrodka w formie zarządzenia.

 3. Postanowienia statutu obowiązują wszystkich pracowników Ośrodka, uczniów oraz rodziców.

 4. Ośrodek posiada pieczęć nagłówkową o brzmieniu:

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej

59-900 Zgorzelec ul. Armii Krajowej 10d

tel/fax 757752471; tel. 757752473

Statut został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 listopada 2016 roku.

 

 

ZAŁACZNIK nr 1

Tryb i warunki przyznawania plakietki” SZCZĘŚCIARZ”

 1. Plakietka szczęściarz może być przyznawana w trzech kategoriach:

  1. rodzic zasłużony dla szkoły,

  2. nauczyciel zasłużony dla szkoły,

  3. przyjaciel szkoły,

 1. Plakietkę dla rodzica zasłużonego dla szkoły otrzymuje ten z rodziców, który w ostatnim okresie trwale wpisał się w historię szkoły lub w szczególny sposób wyraził swoją pomoc dla niej. Wniosek o  przyznanie plakietki składają Rada Rodziców, nauczyciele do Dyrektora szkoły. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o przyznaniu plakietki.

 1. Plakietkę dla nauczyciela zasłużonego dla szkoły otrzymuje nauczyciel, który trwale wpisał się w historię szkoły, w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia rangi szkoły w środowisku lokalnym, cieszy się sympatią uczniów, rodziców, Grona Pedagogicznego. Plakietkę może przyznać Dyrektor Szkoły. Wniosek o przyznanie plakietki może złożyć Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski do Dyrektora. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzję o przyznaniu plakietki.

 1. Plakietkę dla „Przyjaciela szkoły” otrzymuje osoba, która w ostatnim okresie wpisała się w historię szkoły lub w szczególny sposób wyraziła swoją pomoc dla niej. Wniosek o przyznanie plakietki składa nauczyciel lub rodzic do Dyrektora Szkoły. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o przyznaniu plakietki.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

C E R E M O N I A Ł     S Z K O L N Y

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzania uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Sztandar może brać udział w uroczystościach państwowych, religijnych i rocznicowych.

Ceremoniał jest ważnym elementem Szkolnego Programu Wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

Sztandar, na którym widnieje nazwa szkoły i jej imię, uczy godnej postawy i zobowiązuje do przejmowania zasad postępowania Patrona Szkoły – Marii Grzegorzewskiej.

U R O C Z Y S T O Ś C I   I   S Y M B O L E   S Z K O L N E

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

 • - uroczystość wręczenia szkole sztandaru i nadania imienia szkole,

 • - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

 • - uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych np. 2 Maja – święto flagi, 3 Maja – święto Konstytucji, 5 czerwca – rocznica nadania szkole imienia, 11 listopada – Święto Niepodległości,

 • uroczystości szkolne związane z patronem szkoły, pożegnanie uczniów ostatnich klas, ślubowanie nowego składu pocztu sztandarowego.

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

 • - godło szkoły,

 • - sztandar szkoły,

 • - hymn szkoły.

G O D Ł O  S Z K O Ł Y

Logo jest znakiem rozpoznawczym placówki, należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, listach, pismach urzędowych, kartkach okolicznościowych, zaproszeniach itp.

„Życzliwość rodzi życzliwość a przyjaźń rodzi przyjaźń”

Maria Grzegorzewska

S Z T A N D A R  S Z K O Ł Y

 1. Szkoła posiada sztandar szkoły.

 2. Wygląd sztandaru (lewą i prawą stronę) przedstawiają poniższe zdjęcia

 

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 2. Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w głównym holu Szkoły.

 3. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 4. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

 6. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

 7. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna funkcja w szkole, dlatego winni ją sprawować najlepsi uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

 8. Poczet sztandarowy stanowią:

  • chorąży pocztu – uczeń,

  • asysta pocztu – uczennica,

  • asysta pocztu – uczennica.

 9. Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym: białe bluzki, chorąży – czarne spodnie, asysta pocztu - czarne spódniczki.

H Y M N   S Z K O Ł Y

Muzyka: Aneta Korepta

Słowa: Kamilla Słuja Aneta Korepta

I. Świat piękny, cudny teraz już jest

Świat dziś w mych oczach zmienił się!

Ref. To nasza szkoła sprawia, że

Każdą przeszkodę razem łatwiej przejść.

To nasza szkoła sprawia, że

Każdą przeszkodę łatwiej przejść.

II. Jedynek czas pozostał już snem,

Sukcesów świat głośno woła mnie!

Ref. To nasza szkoła sprawia, że

Każdą przeszkodę razem łatwiej przejść.

To nasza szkoła sprawia, że

Każdą przeszkodę łatwiej przejść.

III. Tu pierwsza przyjaźń, pierwsza miłość ma,

Tu można poznać prawdziwych uczuć smak.

Ref. To nasza szkoła sprawia, że

Każdą przeszkodę razem łatwiej przejść.

To nasza szkoła sprawia, że

Każdą przeszkodę łatwiej przejść.

IV. Umieć rozpoznać – przyjaciel to, czy wróg,

W dorosłym życiu bym szczęście zdobyć mógł.

Ref. To nasza szkoła daje mi,

Nadzieję na cudowne, lepsze dni.

To nasza szkoła daje mi,

Nadzieję na cudowne, lepsze dni!

I N S Y G N I A   P O C Z T U    S Z T A N D A R O W E G O

 1. Biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawie ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

 2. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora placówki.

 3. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 4. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

 5. Na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu.

 6. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

 7. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

 8. W trakcie Mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

 9. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

  • podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu,

  • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,

  • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje,

  • na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

S P O S Ó B   Z A C H O W A N I A   P O C Z T U

S Z T A N D A R O W E G O

 1. Postawy sztandaru

 • Postawa „zasadnicza”

Sztandar postawiony na dolnej części drzewca przy prawej nodze na wysokości buta. Drzewce jest przytrzymywane prawą ręką powyżej wysokości pasa, lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w postawie zasadniczej.

 • Postawa „spocznij”

Sztandar trzymany jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

 • Postawa „na ramię”

Chorąży kładzie drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma je pod katem 45% w stosunku do ramienia.

 • Postawa „prezentuj”

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia aż do wysokości barku. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą ręką, po czym opuszcza drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu, jednocześnie lewa dłoń trzyma drzewce poniżej prawego boku. Asysta sztandaru w postawie „zasadniczej”.

 1. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

 • „Na ramię”

 • „Prezentuj”

 • „Do nogi”

 • wykonując chwyt „Na ramię” chorąży prawą i lewą ręką kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45% (w stosunku do ramienia),

 • wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,

 • wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą i lewą ręką do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę „Baczność”

 1. Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora Szkoły.

 • Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu,

 • Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i

honorem, opiekujcie się nim godnie reprezentując naszą szkołę”

 • Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

„Przyjmujemy od Was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły”.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

 • chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.

 1. Ceremoniał uroczystości pasowania na ucznia odbywa się w pierwszym semestrze roku szkolnego podczas uroczystego apelu szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego szkoły. Pasowani są wszyscy, nowoprzyjęci uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

 • Uczniowie stoją przed sztandarem szkoły i podnoszą prawą dłoń powtarzając słowa przysięgi wypowiadane przez nauczyciela prowadzącego:

„Ja, uczeń pierwszej klasy uroczyście przyrzekam, że

będę starał się wiedzieć więcej niż wiem,

umieć więcej niż umiem,

będę spieszył innym z pomocą,

nie opuszczę nikogo w potrzebie.

Będę dbał o otaczającą przyrodę,

Żeby świat był zawsze piękny.

Będę starał się swoją nauką i zachowaniem

Sprawić radość rodzicom i nauczycielom.”

 • Po złożeniu przysięgi Dyrektor lub wyznaczony przez Dyrektora Zastępca uroczyście dokonuje aktu ślubowania.

Po ślubowaniu pasowani uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy

C E R E M O N I A Ł   U R O C Z Y S T O Ś C I

S Z K O L N Y C H   Z   U D Z I A Ł E M   S Z T A N D A R U

a) wprowadzenie sztandaru

L.p.

Komendy

Opis sytuacji zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.

Przygotowanie do wejścia.

Postawa – Na ramię.

2.

„Baczność!” poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić!

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie sztandaru,

- zatrzymanie się na ustalonym miejscu

- w postawie „na ramię w marszu”,

- postawa „prezentuj”

3.

„Do hymnu”

jw.

- postawa zasadnicza

- postawa „salutowanie w miejscu”

4.

„Po hymnie”

Uczestnicy siadają

spocznij

- postawa „spocznij”

5.

Można usiąść

Uczestnicy siadają

spocznij

- postawa „spocznij”

b) wyprowadzenie sztandaru

1.

Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

spocznij

Postawa „spocznij”

2.

„Baczność!” poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić!

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- postawa zasadnicza

- postawa zasadnicza

- postawa „na ramię w marszu”

3.

Spocznij!

Uczestnicy siadają

   

c) przekazanie sztandaru

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

- postawa „spocznij”

- postawa „spocznij”

2.

Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu (lub wytypowani uczniowie) do przekazania sztandaru szkoły – wystąp!

Uczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru.

- postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

3.

„Baczność”! – sztandar przekazać

Uczestnicy postawa „zasadnicza”

- dotychczasowa asysta przekazuje insygnia, ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie.

- Chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki,

- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły – symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”.

- sztandar w postawie „spocznij”

4.

„Baczność”! - ustępujący poczet odmaszerować, spocznij!

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” Nowy poczet sztandarowy przechodzi na wyznaczone miejsce.

- postawa „zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

- postawa „spocznij”

5.

„Baczność”! poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić

- postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza” – wyprowadzenie sztandaru

- postawa „zasadnicza”

- postawa „na ramię w marszu”

6.

Spocznij!

Uczestnicy siadają

   

H Y M N   S Z K O Ł Y

 • szkoła posiada własny hymn,

 • hymn szkoły jest grany i śpiewany na uroczystościach szkolnych,

 • podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

W I T A N I E   Z A P R O S Z O N Y C H   G O Ś C I

Procedencja to porządek (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz.

 1. Zaproszonych gości wita Dyrektor Szkoły lub osoba prowadząca, wyznaczona przez Dyrektora.

 2. Przy powitaniu zachowujemy określoną kolejność, zgodną z hierarchią zajmowanego stanowiska zaproszonych gości. Witający zawsze wymienia najpierw imię i nazwisko gościa, a dopiero później nazwę zajmowanego stanowiska.

 3. Po powitaniu następuje przedstawienie okoliczności, dla których uroczystość została zorganizowana. Po tej części prowadzący prosi gości o zabranie głosu, zachowując tę samą kolejność, jak przy powitaniu.

 4. Po przemówieniach kończy się część oficjalna, następuje wówczas wyprowadzenie sztandaru i rozpoczyna się część artystyczna.

F L A G A  P A Ń S T W O W A

W przeddzień świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych uroczystości, na budynku szkoły podnosi się (rozwiesza się) flagę państwową.

Ceremoniał szkolny opracowała

Katarzyna Werblińska