Facebook Like

Język

EUROREGION

Oferta

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

jest jedyną placówką tego typu w powiecie zgorzeleckim. Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.
      Placówka od 1959 roku prowadzi działania dydaktyczno –opiekuńczo -wychowawcze nakierowane na wszechstronny rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą:

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Gimnazjum- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kształcimy w zawodzie
-kucharz, 3- letni cykl kształcenia,
-ślusarz, 3-letni cykl kształcenia,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy –dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ( od 3 do 25 roku życia).

Grupy wychowawcze- Internat – korzystają z nich wychowankowie mieszkający poza terenem Zgorzelca. Zapewniamy opiekę całodobową od poniedziałku do piątku. Pobyt dziecka w internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszt wyżywienia.

Świetlica –opieka świetlicowa dla dzieci


Projekty realizowane w Ośrodku
Od kilku lat uczestniczymy w projekcie „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku " w ramach, którego organizujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów ZSZ.
Są to:
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z informatyki, matematyki, języka polskiego, zajęcia ślusarskie, zajęcia kucharskie, pomoc pedagogiczna, doradztwo zawodowe, projekty zawodoznawcze, wycieczki zawodoznawcze, staże.
W ramach projektu „GESZKO- zdrowa szkoła i kształcenie " zapewniamy dodatkowe zajęcia kulinarne i sportowe realizowane wspólnie z naszym niemieckim partnerem-uczniami z Gutenbergschule w Niesky.
W celu urozmaicenia zajęć edukacyjnych naszych najmłodszych uczniów, przystąpiliśmy do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkoły podstawowej w Powiecie Zgorzeleckim”
W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą m.in. w:
-zajęciach z dogoterapii,
-zajęciach z hipoterapii,
-gimnastyce korekcyjnej,
- zajęciach logopedycznych,
- zajęciach rozwijających  komunikację alternatywną i wspomagającą u dzieci niemówiących i słabomówiących
- zajęciach  integracji sensorycznej (SI).

Uczniowie nasi mają także zapewnioną:
-terapię psychologiczną,
-terapię pedagogiczna,
- terapię logopedyczną,
-terapię metodą EEG Biofedback,
- rewalidację indywidualną i grupową,

Kadra pedagogiczna placówki to w pełni wykształceni nauczyciele, posiadający często dwie a nawet trzy specjalizacje, wszyscy posiadają kwalifikacje kierunkowe do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Celem oddziaływań pracowników Ośrodka jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dlatego też staramy się stworzyć naszym uczniom środowisko sprzyjające rozwojowi ich możliwości, zainteresowań i pasji. W procesie nauczania korzystamy z wielu metod pracy.
Zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze wzbogacane są bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek, zawodów sportowych.

Od roku jesteśmy organizatorami Regionalnego Konkursu Recytatorskiego.

Od lat organizujemy także turnusy rehabilitacyjne w ramach, których wyjeżdżamy nad morze lub w góry.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Ośrodka:
-podanie rodzica o przyjęcie dziecka do szkoły,
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.