Facebook Like

Język

EUROREGION

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020 (załącznik nr 1 do zgody) oraz Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (załącznik nr 2 do zgody) przez Administratora Danych, którym jest:

  1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”.
  2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

3.Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.

4.Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

..…………………………………..                                                                                            ………………………………………….…….

miejscowość, dnia                                                                                                                        imię i nazwisko, podpis

..…………………………………..                                                                                            ………………………..………………….…….

miejscowość, dnia                                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                                             (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

OŚWIADCZENIE

  

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

OŚWIADCZENIE

 

         Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach
oraz filmach zrobionych podczas realizacji projektu „Od teorii do praktyki” na stronie internetowej Beneficjenta Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji Projektu oraz w relacjach z realizacji projektu publikowanych we wszelkich mediach tradycyjnych i elektronicznych.

 

________________________                                   ________________________________

Data, miejsce                                                                           czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                    (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

   

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Od teorii do praktyki” o nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 (zwanym dalej „projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

Czytaj więcej: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
                                                                          

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a........................................................................................................................

                                                                               (imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a .................................................................................................................................

                                                                       (adres zameldowania)

Nr PESEL     ………………………………………………………............................................................................

Czytaj więcej: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „Od teorii do praktyki” DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

       
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Od teorii do praktyki”

DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Czytaj więcej: FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE  „Od teorii do praktyki” DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK