Facebook Like

Język

EUROREGION

Zasady zwrotu kosztów dojazdu

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

w projekcie

„OD TEORII DO PRAKTYKI

 

 1. Każdemu Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu według zasad określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie odbywa się staż, o ile staż odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika.
 3. Dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/-a jest złożyć osobiście w Biurze Projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d gabinet dyrektora, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia stażu/ praktyki.
 4. Zwrot kosztów dojazdu zostanie wypłacony Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu za pomocą polecenia przelewu na konto Uczestnika Projektu (lub osoby wskazanej przez Uczestnika Projektu) w terminie do 30 dni od dnia złożenia oryginalnych, kompletnych, poprawnych i czytelnych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia kosztów dojazdu, pod warunkiem dysponowania środkami finansowymi na koncie Projektu.
 5. W przypadku dojazdu środkami transportu publicznego (bilety jedno-przejazdowe) Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest dostarczyć:
 • Wszystkie oryginalne bilety jednorazowe/jedno-przejazdowe,
 • Poprawnie, czytelnie i kompletnie wypełnioną tabelę Załącznika Nr 1.1 do niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem wszystkich biletów (z wpisanymi numerami) w rozbiciu na poszczególne dni.
 1. W przypadku dojazdu środkami transportu publicznego (bilety miesięczne) Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć:
 • Wszystkie oryginalne bilety miesięczne lub jego kserokopię,
 • Poprawnie, czytelnie i kompletnie wypełnioną tabelę z Załącznika Nr 1.1, z rozbiciem wartości biletu miesięcznego na poszczególne dni wsparcia (kwotę biletu miesięcznego należy podzielić na ilość dni w miesiącu, a następnie pomnożyć razy ilość dni obecności w ramach uczestnictwa w projekcie w danym miesiącu - np. bilet styczniowy o wartości 100 zł dzielimy na 31 wyliczając dzienny koszt przejazdu, (100/31=3,23 zł), następnie mnożymy razy ilość dni obecności na stażach/praktykach np. 15, co daje nam kwotę 48,45 zł (3,23*15=48,45 zł) i taką kwotę podajemy w tabeli, wpisując również sposób wyliczenia wartości). Prawidłowe wyliczenie rzeczywistych wartości stanowi podstawę rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie za dni obecności na stażu.
 1. W przypadku dojazdu samochodem prywatnym - koszty dojazdu zwrócone zostaną do wysokości najniższej ceny przejazdu komunikacją publiczną na danej trasie. W przypadku, gdy Uczestnik projektu korzysta z transportu samochodem prywatnym, zobowiązany jest dostarczyć:
 • Pisemne oświadczenie o powodzie korzystania z prywatnego samochodu,
 • Umowę użyczenia pojazdu, w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością uczestnika projektu (do wglądu),
 • Oświadczenie o wysokości ceny biletu/cen biletów na trasie dojazdu, według taryfy/taryf przewoźnika/przewoźników,
 • Oświadczenie o numerze i serii posiadanego prawa jazdy,
 • Wypełnioną tabelę z Załącznika Nr 1.1, według wskazanej ceny biletu na pokonywanej trasie, w rozbiciu na poszczególne dni uczestnictwa w projekcie,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu),
 • Fakturę za paliwo (oryginał), na kwotę równą lub większą niż wynosi kwota zwrotu kosztów dojazdu wyliczona na podstawie cen biletów na danej trasie. Faktura musi być wystawiona tylko i wyłącznie na uczestnika projektu ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia stażu/praktyki i nie późniejsza niż data jego zakończenia.
 1. W przypadku, gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, to koszt dojazdu zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która posiada umowę użyczenia samochodu.
 2. Bilety/potwierdzenia zakupów muszą być schludne, czyste i niezniszczone (czytelne). W przeciwnym wypadku Wykonawca Projektu nie będzie zwracał za nie środków finansowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Dokumentem decyduje Wykonawca Projektu w porozumieniu z Instytucja Pośredniczącą.

Załączniki:

Załącznik Nr 1.1: Tabela - lista zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik Nr 1.2 Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Załącznik Nr 1.1: Tabela - lista zwrotu kosztów dojazdu do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu

 

Lista zwrotu kosztów dojazdu

Wypełnia Uczestnik:

                              

Uczestnika Projektu …………………………………………………………………………………………………..

           (Imię i Nazwisko Uczestnika Projektu)

 

zamieszkałego         …………………………………………………………………………………………………..

                                                                                    (adres zamieszkania)

na staż w

…………………………………………………………………………………………………..…...…………………………………………………

                                                                                   (nazwa i adres zakładu pracy)

Lp.

Data przejazdu

Miejsce odbywania stażu/ praktyki

Bilety

Wartość

Nr biletu

Cena biletu

 

1

         
   

2

       
   

3

       
   

4

       
   

5

       
   

6

       
   

7

       
   

8

       
   

9

       
   

10

       
   

11

       
   

12

       
   

13

       
   

14

       
   

15

       
   

16

       
   

17

       
   

18

   

  

 

 

 

19

       
   

20

       
   

21

       
   

22

       
   

23

       
   

24

       
   

25

       
   

26

       
   

27

       
   

                                                                                                                                     SUMA ………………………………..                                                                    

Proszę o wypłacenie mi zwrotu kosztów dojazdu w kwocie …………..…………………………………………..…….

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………                  ………………………………                                  ………………………………

(Miejscowość)                                         (Data)                                         (Czytelny podpis Uczestnika

                                                                                                                              Projektu[1])

Wypełnia Beneficjent Projektu:

Sprawdzono                                                     ………………………………………………….

                                                                                             (pieczątka i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty kwotę …………………………

……………………………………………………………….

(pieczątka i podpis zatwierdzającego)

                                                                                                                                            

 

[1]
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

                                      

Staże dla uczniów

 

                                                                                                                                      Zgorzelec, 15.03.2019r.

 

Ruszyły staże dla uczniów w ramach projektu pn. „Od teorii do praktyki”

Dnia 12 marca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu pn. „Od teorii do praktyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w którym uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, pracodawcy, nauczyciele oraz obsługa projektu.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o założeniach projektu „Od teorii do praktyki”, w tym o szkoleniach i przedsięwzięciach, które są zaplanowane i będą realizowane w projekcie. Zostały podpisane umowy stażowe z pracodawcami.

Nasi uczniowie uczący się w zawodzie kucharz odbędą staże w Restauracji „Zielona Pietruszka” Pani Anny Szpakowskiej w Zgorzelcu.

Uczniowie realizujący zajęcia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej zrealizują staże w PHU Anny Bieżuńskiej w Zgorzelcu, a uczniowie uczący się w zawodzie ślusarz odbędą staże w Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Lesta” Pana Leona Starzewskiego w Zgorzelcu.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, dyskusje i ustalenia związane z organizacją staży oraz słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Pani Jolanty Jędrzejczyk, Pani Joanny Szkolnickiej, Pani Anny Zdun i Pana Zbigniewa Łuszpaka, za co dziękujemy.

Dnia 20 marca 2019 roku uczniowie kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu odbyli spotkanie z Panią Anną Bieżuńską, właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego, w którego apartamentach będą realizować staże z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Uczniowie zapoznali się z obiektem, z poszczególnymi apartamentami, z terenem wokół obiektu oraz ze specyfiką pracy. Zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz z zakresem działania na poszczególnych stanowiskach pracy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przy zorganizowanym przez pracodawcę poczęstunku.

Dnia 26 marca odbyło się spotkanie w „ Zielonej Pietruszce” zorganizowane przez pracodawcę Panią Annę Szpakowską dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz z III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz z I klasy Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Praktykantki zapoznały się z działaniem restauracji, ze specyfiką pracy, z zasadami bezpieczeństwa, których będą przestrzegały w czasie realizacji zajęć stażowych. Uczennice rozpoczęły staż 27 marca 2019 r.

                                                                                

Projekt „ Od teorii do praktyki”

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OŚWIADCZENIE

  

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

OŚWIADCZENIE

 

         Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach
oraz filmach zrobionych podczas realizacji projektu „Od teorii do praktyki” na stronie internetowej Beneficjenta Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji Projektu oraz w relacjach z realizacji projektu publikowanych we wszelkich mediach tradycyjnych i elektronicznych.

 

________________________                                   ________________________________

Data, miejsce                                                                           czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                    (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020 (załącznik nr 1 do zgody) oraz Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (załącznik nr 2 do zgody) przez Administratora Danych, którym jest:

 1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”.
 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

3.Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.

4.Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

..…………………………………..                                                                                            ………………………………………….…….

miejscowość, dnia                                                                                                                        imię i nazwisko, podpis

..…………………………………..                                                                                            ………………………..………………….…….

miejscowość, dnia                                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                                             (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
                                                                          

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a........................................................................................................................

                                                                               (imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a .................................................................................................................................

                                                                       (adres zameldowania)

Nr PESEL     ………………………………………………………............................................................................

Czytaj więcej: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE