Ankieta

Szanowni rodzice i opiekunowie prawni uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej!

Poniżej zamieszczamy link do anonimowej ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane działania promocyjne Programu dla szkół w roku szkolnym 2020/2021.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety – dla pierwszych 50 szkół, które potwierdzą wzięcie w niej udziału KOWR przygotował upominki.

https://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

    Nasi uczniowie  w  czerwcu i lipcu  tego roku zdawali egzaminy zawodowe  teoretyczne  i praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  Nauka zawodu w szkole branżowej I-go stopnia trwała 3 lata. W tym czasie młodzież oprócz  nauki w szkole  uczestniczyła w licznych kursach zewnętrznych uzyskując dodatkowe kwalifikacje związane z różnymi profesjami.

    Część teoretyczna egzaminu w postaci testu  obserwowana przez zewnętrzną  komisję   odbyła się w naszym  Ośrodku.

    Część praktyczna

ŚLUSARZE

    Egzamin praktyczny przeprowadzony  został  6 lipca w  Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

    Ślusarze wykazali się  wysokimi umiejętnościami  technicznymi   uzyskując wyniki od 84% do 97 % w części praktycznej oraz   50-60% w części teoretycznej.

 KUCHARZE

Egzamin praktyczny odbył się  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Wszyscy uczniowie zdali egzamin uzyskując wyniki  83-91% w części praktycznej oraz 55-60% w części teoretycznej.

HOTELARZE

Egzamin praktyczny odbył się w naszym Ośrodku.

Uczniowie uzyskali wyniki 96% w części praktycznej oraz 65-75% w części teoretycznej

 GRATULUJEMY WSZYSTKIM NASZYM ABSOLWENTOM !

   Uroczyste wręczenie  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbyło się w dniu 17.09.2021.

   Pani Dyrektor wręczając  dokumenty pogratulowała  uczniom zdanych egzaminów zawodowych i życzyła wszystkiego najlepszego na nowej drodze ich życia.  Podkreśliła  też jak ważne dla człowieka jest zdobycie zawodu i wykorzystanie nabytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. Na zakończenie uczniowie, dyrekcja i nauczyciele zawodu uczestniczyli w miłym spotkaniu .

Informacje dla Absolwentów

Zakończono kolejny etap przebudowy budynku SOSW na potrzeby kształcenia zawodowego

W dniu dzisiejszym zakończono etap związany z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi. Prace trwają zgodnie z harmonogramem. W przyszłym roku podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu otrzymają dostęp do nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych i pomieszczeń do terapii wspomagających ich kształcenie zawodowe.

Na zewnątrz budynku zakończono roboty dekarskie oraz rozpoczęto kolejny etap prac polegający na konserwacji ceglanej elewacji i kamiennych cokołów. Wykonano również izolację ścian piwnicznych oraz opaskę wokół budynku.

Wewnątrz wykonano nowe stropy oraz wymurowano nowe ściany. Obecnie trwają roboty tynkarskie i posadzkarskie. Wykonano również wewnętrzną instalację podtynkową, m.in. dla zasilania gniazd, oświetlenia oraz instalacji oddymiania.”

Projekt „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Informacja o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami

W zakładce „deklaracja dostępności” znajduje się opracowany na rok 2021 Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej można zgłaszać do koordynatorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Przekazane dane będą analizowane pod kątem dostosowania placówki.

Kontakty:
Koordynatorzy ds. dostępności:
Buczkowska Dorota, tel. 757752471, adres e-mail: biuro-admsosw@wp.pl
Cioch Henryka, tel. 757752471, adres e-mail: h.cioch@soswzgorzelec.eu

Podsumowanie projektu „Od teorii do praktyki”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu podsumowano dziś projekt „Od teorii do praktyki” realizowany przez Powiat Zgorzelecki od 2018 roku .

Był to również dzień oficjalnego przekazania nowej windy oraz otwarcia pracowni zawodowych w zgorzeleckim SOSW doposażonych w ramach realizowanego projektu. Uroczystego przecięcia wstęg dokonali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, dyrekcja i podopieczni placówki oraz partnerzy projektu.

W realizowanym od dwóch lat projekcie uczestniczyły trzy szkoły prowadzone przez Powiat zgorzelecki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgorzelcu.

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizacja oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

 1. Zorganizowano szkolenia i studia podyplomowe oraz staże zawodowe dla nauczycieli placówek objętych projektem
 2. Zorganizowano kursy zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze dla uczniów szkół objętych projektem;
 3. Zorganizowano staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów szkół objętych projektem
 4. Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni
 5. Zakupiono sprzęt komputerowy, cyfrowy oraz multimedialny do pracowni zawodowych dla placówek objętych projektem;
 6. Przebudowano budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu dla potrzeb budowy wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych;
 7. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego:
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: Pracownia pojazdów samochodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia budowy i eksploatacji dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia środków transportu drogowego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia przewozu drogowego rzeczy dla zawodu kierowca mechanik
 • Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni: pracownia mechatroniczna dla zawodu technik mechatronik, pracownia rysunku technicznego, pracownia grafiki komputerowej, pracownia hotelarska – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: pracownia gastronomiczna dla zawodu kucharz, pracownia zawodowa dla zawodu ślusarz, pracownia obsługi hotelowej

Całkowita wartość projektu to 4.644.281,88 zł. Dofinansowanie wyniosło 4.419.813,35 zł, w tym środki wspólnotowe 85%, budżet Państwa 10%, wkład własny Powiatu 5%.

Projekt pn.: „Od teorii do praktyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Projekt Powiatu Zgorzeleckiego z dofinansowaniem

29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7: Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19).

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Cel: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Jakie pracowanie powstaną w SOSW w Zgorzelcu?

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym.

Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie.

Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne: 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 4 767 554,14  PLN, wkład własny: 841 333,09 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na tymczasową stronę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Zgorzelcu

Skip to content