Klauzula informacyjna w związku z nauczaniem zdalnym

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej 10d. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail:soswzgorzelec@wp.pl , nr tel. 757752471 lub pisemnie na adres siedziby Szkoły.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem   e-mail: iod.sosw@powiat.zgorzelec.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia jest:
 1. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
 2. ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 4. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 5. Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 1 ust. 1 lit. e) RODO
 6. Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. dane kontaktowe,
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza,
 5. numer telefonu kontaktowego;
 6. wizerunek, obraz video;
 7. głos;
 8. nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp:
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych: Microsoft (Office 365, Microsoft Teams), podmioty szkoleniowe, firmy serwisujące oprogramowanie, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów,
 • niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu z którymi administrator zawarł umowy lub realizuje usługi np.: Poczta Polska, firmy kurierskie, Ministerstwo Edukacji Narodowej,-podmioty świadczące usługi porozumiewania się na odległość za pomocą środków teleinformatycznych np.: Skype.
 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO–w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –to jest gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO–w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez administratora danych w ramach zdalnego nauczania.
 3. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Z zasadami ochrony danych oraz zagrożeniami związanymi z transferem do krajów trzecich można zapoznać się pod następującym linkiem –   

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule

Skip to content