Szkoła

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Zgorzeleckiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)., Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe ( Dz. U.z 2017r. poz.60 oraz ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59)

 • Organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

II. Organizacja

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

III. Dyrekcja

Dyrektor – mgr Małgorzata Łasek – Dowiat
Wicedyrektor – Roman Golubiński
Wicedyrektor – Urszula Sawicka

IV. Dla Rodzica

 • podania do poszczególnych typów szkół
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 6/2015 z dnia 19 marca 2015 r. i Statut Szkoły.

V. Sposób załatwiania spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskie w Zgorzelcu:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 6/2015 z dnia 19 marca 2015 r. i Statut Szkoły.

 1. Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet wicedyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.
 2. Godziny przyjmowania interesantów:

  • Pedagog szkolny:
 3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
  • Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
  • Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
  • Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
  • Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
  • Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.
Skip to content