Organ prowadzący i sprawy prowadzone przez Szkołę

1.    Obowiązek szkolny:

•    zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
•    ewidencja uczniów
•    arkusze ocen i dzienniki

2.    Sprawy administracyjne:

•    wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
•    wydawanie zaświadczeń,
•    wydawanie duplikatów świadectw szkolnych

3.    Sprawy kadrowe:

•    sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

4.    Sprawozdawczość:

•    raporty,
•    sprawozdania,

5.    Archiwum:

•    akta osobowe pracowników,
•    arkusze ocen
•    dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
•    protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
•    protokoły Rady Rodziców,
•    księga zarządzeń dyrektora szkoły,

Skip to content