Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna – użytkownicy fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować :

  nr telefonu: 603 154 875; e-mail: iod.sosw@powiat.zgorzelec.pl adres do korespondencji:  Inspektor Ochrony Danych, ul. Boh. II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec

 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO –  zgody osoby, której dane dotyczą  w celu promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników.

 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa tj. osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;
 4. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
 5. Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowany podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres                    e-mail: soswzgorzelec@wp.pl
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania – prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wycofania zgody.
 8. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, tj. 2 lata.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

1.    Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2.    Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3.    Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

•     posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

•     zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

•     zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

•     zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4.    Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

•     posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

•     zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5.    Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6.    Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7.    Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:   

          https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

8.    Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Skip to content