Regulamin nauczania zdalnego prowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu SOSW regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Regulamin określa zasady i warunki kształcenia na odległość dla uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej szkoły – www.soswzgorzelec.eu
 3. Administratorem danych przetwarzanych w aplikacji (Microsoft Teams) służącej do kształcenia na odległość jest dostawca rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie, ich rodzice bądź opiekunowie prawni i nauczyciele.
 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy gdy korzysta z własnych prywatnych narzędzi i sprzętu.
 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców bądź opiekunów prawnych tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.
 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania
 1. Korzystanie z aplikacji Microsoft Teams jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
 3. posiadanie statusu ucznia szkoły,
 4. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,
 5. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online,
 6. założenie indywidualnych kont dla każdego z nauczycieli,
 7. Komunikacja ze szkołą, wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się poprzez prywatne konta pocztowe nauczycieli.
 8. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica bądź opiekuna prawnego podania danych niezbędnych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania.
 9. Szkolny administrator aplikacji Microsoft Teams przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic/ opiekun prawny/nauczyciel konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania użytkownik (uczeń lub jego przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.
 1. Narzędzia i zasady prowadzenia bezpiecznej lekcji online.
 1. Z uwagi na niepełnosprawności uczniów w lekcji mogą brać udział zidentyfikowani uczniowie z danej klasy oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. W  wykorzystywanych do lekcji online systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów i rodziców. Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage szkoły.
 3. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Hasło powinno być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 4. Kamera powinna pokazywać tylko to co faktycznie może być pokazywane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.
 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania.
 1. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.
 2. Nauczyciel może do prowadzenia lekcji online wykorzystywać sprzęt prywatny (komputer, tablet, telefon), pod warunkiem, że urządzenia te są odpowiednio zabezpieczone, a nauczyciel postępuje zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i innymi procedurami obowiązującymi w szkole.
 3. Sprzęt prywatny, który nauczyciel używa do prowadzenia lekcji online musi:

– posiadać legalne i aktualne oprogramowanie,

– posiadać włączoną opcję automatycznych aktualizacji,

– mieć włączoną zaporę systemową,

– mieć zainstalowany i działający w tle program antywirusowy,

– mieć wyłączoną usługę autouzupełniania i zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej;

4.     Nauczyciel logując się do systemu zobowiązany jest dokonać uwierzytelnienia za pomocą indywidualnego loginu i hasła użytkownika.

5. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy zablokować urządzenie.

6. W przypadku, gdy z urządzenia korzysta większa ilość użytkowników należy założyć odrębne konta dostępowe.

7. Dane przechowywane na urządzeniach przenośnych należy bezwzględnie szyfrować i chronić hasłem.

8. Korespondencję z uczniami, rodzicami nauczyciel zobowiązany jest prowadzić ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu szkoła.

9. Przed wysyłaniem wiadomości należy upewnić się, czy nie trafi do osoby nieupoważnionej.

10. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej należy korzystać z opcji „UDW”.

11. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych jak kawiarnie, restauracje, galerie handlowe.

12. Działaniami zabronionymi podczas pracy online są:

a) wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

b) udostępnianie treści objętych ochrona praw autorskich,

c) przechowywanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych i niezgodnych z prawem.

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 12/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu z dnia 20 września 2021 r.  

Skip to content