STRONA GŁÓWNA

Godziny otwarcia Szkoły

Ze względu na upały w dniach 22.08.2023-25.08.2023 Ośrodek będzie czynny do godz. 13.30.


Święto Szkoły i Rodziny w SOSW

Dziękujemy Radzie Rodziców, wszystkim Przyjaciołom naszego ośrodka za tak liczne przybycie i wspólnie spędzony czas, Uczniom za wspaniałą postawę, piękną zabawę i każdy uśmiech. Ten dzień pełen radości nie byłby możliwy bez wielu tygodni przygotowań, dlatego dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie i ogrom pracy włożonej zorganizowanie imprezy, każde spotkanie organizacyjne i każdą godzinę prywatnego czasu spędzonego w szkole.

Dziękujemy Panom Strażakom, którzy przygotowali wspaniałe atrakcje dla naszych Dzieci.
Wasze zaangażowanie i okazane serce do zawodu Strażaka zarażają pasją dzieci w każdym wieku.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022 / 2023

1 września br. uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy powitali nowych uczniów oraz tych, którzy w roku 2022/2023 będą kontynuować naukę w naszych szkołach średnich. 2658 uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki, przywitało dziś nowy rok szkolny, a 940 spośród nich po raz pierwszy zasiądzie w ławkach szkół ponadpodstawowych.

W uroczystościach udział wzięły władze Powiatu Zgorzeleckiego – Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Ireneusz Owsik, a także Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bogusława Witkowska. 

Dyrektorom życzymy owocnej pracy oraz aby wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty. Nauczycielom życzymy wytrwałości i niesłabnącego zaangażowania w proces edukacyjny młodzieży, pracownikom administracji satysfakcji z pracy, a uczniom zapału do nauki oraz aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji.

źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-2022-2023/

Mamy to 🙂

Starosta Zgorzelecki wręczył nauczycielom akty nadania awansu zawodowego

1 września 2022 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przyjął ślubowanie oraz wręczał akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w dniu 22 sierpnia 2022 r. zdali egzamin.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
– Pani Martyna Zwolińska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu;
– Pani Alicja Jankiewicz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu;
– Pani Joanna Szkolnicka – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu;
– Pani Magdalena Pistiolis – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu;

Serdecznie gratulujemy awansu i życzmy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, a także realizacji zawodowych planów.

źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/starosta-zgorzelecki-wreczyl-nauczycielom-akty-nadania-awansu-zawodowego/

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”

Odbiór końcowy robót budowlanych SOSW w Zgorzelcu

„Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wczoraj (29.06.2022 r.), przy udziale Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Wicestarosty Mirosława Fiedorowicza dokonano odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” .

Zakres zadania obejmował przebudowę nieużytkowanego budynku pokoszarowego i dostosowanie do potrzeb kształcenia zawodowego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu.

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z windy osobowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami w budynku.

Parter budynku przeznaczony będzie dla uczniów uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Będą tam 4 klaso-pracownie wraz z aneksami tematycznymi, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

I i II piętro budynku przeznaczone będą na pracownie dla uczniów Szkoły specjalnej Branżowej I stopnia, wraz z zapleczami tematycznymi.

Celem wsparcia procesu kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów, stworzono również pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia terapii „Biofeedback” oraz pokój wyciszeń.

Wartość robót budowlanych wyniosła: 3 799 603,37 zł

w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła: 3 164 440,81 zł.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

  

Informacja o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami

W zakładce „deklaracja dostępności” znajduje się opracowany na rok 2021 Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej można zgłaszać do koordynatorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Przekazane dane będą analizowane pod kątem dostosowania placówki.

Kontakty:
Koordynatorzy ds. dostępności:
Buczkowska Dorota, tel. 757752471, adres e-mail: biuro-admsosw@wp.pl
Cioch Henryka, tel. 757752471, adres e-mail: h.cioch@soswzgorzelec.eu

Podsumowanie projektu „Od teorii do praktyki”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu podsumowano dziś projekt „Od teorii do praktyki” realizowany przez Powiat Zgorzelecki od 2018 roku .

Był to również dzień oficjalnego przekazania nowej windy oraz otwarcia pracowni zawodowych w zgorzeleckim SOSW doposażonych w ramach realizowanego projektu. Uroczystego przecięcia wstęg dokonali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, dyrekcja i podopieczni placówki oraz partnerzy projektu.

W realizowanym od dwóch lat projekcie uczestniczyły trzy szkoły prowadzone przez Powiat zgorzelecki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgorzelcu.

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizacja oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

 1. Zorganizowano szkolenia i studia podyplomowe oraz staże zawodowe dla nauczycieli placówek objętych projektem
 2. Zorganizowano kursy zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze dla uczniów szkół objętych projektem;
 3. Zorganizowano staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów szkół objętych projektem
 4. Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni
 5. Zakupiono sprzęt komputerowy, cyfrowy oraz multimedialny do pracowni zawodowych dla placówek objętych projektem;
 6. Przebudowano budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu dla potrzeb budowy wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych;
 7. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego:
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: Pracownia pojazdów samochodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia budowy i eksploatacji dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia środków transportu drogowego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia przewozu drogowego rzeczy dla zawodu kierowca mechanik
 • Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni: pracownia mechatroniczna dla zawodu technik mechatronik, pracownia rysunku technicznego, pracownia grafiki komputerowej, pracownia hotelarska – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: pracownia gastronomiczna dla zawodu kucharz, pracownia zawodowa dla zawodu ślusarz, pracownia obsługi hotelowej

Całkowita wartość projektu to 4.644.281,88 zł. Dofinansowanie wyniosło 4.419.813,35 zł, w tym środki wspólnotowe 85%, budżet Państwa 10%, wkład własny Powiatu 5%.

Projekt pn.: „Od teorii do praktyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Projekt Powiatu Zgorzeleckiego z dofinansowaniem

29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7: Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19).

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Cel: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Jakie pracowanie powstaną w SOSW w Zgorzelcu?

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym.

Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie.

Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne: 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 4 767 554,14  PLN, wkład własny: 841 333,09 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na tymczasową stronę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Zgorzelcu

Skip to content